Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 104439
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8461
Status bezrobotnego 6474
Status poszukującego pracy 4850
Rejestracja bezrobotnych 14278
Prawa i obowiązki bezrobotnych 11223
Prawa bezrobotnych 5509
Prawa poszukujących pracy 4050
Obowiązki bezrobotnych 5721
Obowiązki poszukujących pracy 4218
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 25310
Pośrednictwo pracy krajowe 3669
Zadania i cele 8833
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3714
Poradnictwo zawodowe 3918
Nasi Doradcy 5161
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1163
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4391
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2016r. 396
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał○ 2016 roku 737
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3300
Zasoby informacji zawodowej 4332
Zawody i specjalności 5344
Rynek pracy i pracodawcy 5000
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4533
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4080
Stowarzyszenia zawodowe 4389
Metody i sposoby poszukiwania pracy 16690
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 34365
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5398
Warunki świadczenia pracy 4931
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8529
Szkolenia 2017 rok 29401
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 6531
Studia podyplomowe 6028
Egzaminy 4160
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3372
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4825
Bony 10174
Bon na zasiedlenie 6172
Bon stażowy 4926
Bon szkoleniowy 3759
Staże 15156
Prace interwencyjne 5995
Roboty publiczne 4220
Prace społecznie użyteczne 5424
Informator PUP 1397
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4313
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 35748
Wysokość świadczeń pieniężnych 17066
Dodatek aktywizacyjny 9887
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobe niepełnosprawną 10135
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 6560
Zwrot kosztów przejazdu 5983
Zwrot kosztów zakwaterowania 4895
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6319
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6134
Pożyczka szkoleniowa 6178
Terminarz wypłacania świadczeń 31025
Dokumenty do pobrania 58254
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3203
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2596
Agencje zatrudnienia 6565
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8749
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 5522
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4574
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 60359
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 14426
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5328
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2139
Formularz Krajowej Oferty Pracy 2347
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8088
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 27546
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4084
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 21825
Pośrednictwo pracy krajowe 3540
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3823
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 3707
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9288
Bon stażowy 5429
Staże 25852
Prace interwencyjne 7885
Roboty publiczne 3641
Prace społecznie użyteczne 4635
Zwolnienia grupowe 3250
Informator PUP 1559
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 2308
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4738
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4611
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 8548
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 9412
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4053
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1435
Dokumenty do pobrania 42500
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5118
Współpraca z agencjami zatrudnienia 1679
Agencje zatrudnienia 1027
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 111597
Obsługa klientów w LPIiK 6751
Dyrekcja i kierownictwo 13337
Struktura organizacyjna urzędu 9405
Struktura organizacyjna 7157
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5119
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5684
Programy 8840
Programy realizowane 1218
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 1683
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1330
Projekty konkursowe 368
Programy zakończone 962
Programy specjalne 1138
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1446
Projekty EFS 8601
Projekty realizowane 704
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 80
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 77
Projekty zakończone 951
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1286
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1025
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1291
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 63
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 60
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 83
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 76
Analizy i statystyki 9358
Podstawowe informacje statystyczne 7798
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5348
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 7750
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3364
Informacja sygnalna 1982
Publikacje urzędu 4872
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5786
Przydatne linki 4468
Pytanie do urzędu 5047
Dokumenty do pobrania 11199