Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 110760
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8972
Status bezrobotnego 6955
Status poszukującego pracy 5200
Rejestracja bezrobotnych 15504
Prawa i obowiązki bezrobotnych 11909
Prawa bezrobotnych 5851
Prawa poszukujących pracy 4400
Obowiązki bezrobotnych 6075
Obowiązki poszukujących pracy 4508
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 155
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 26814
Pośrednictwo pracy krajowe 3990
Zadania i cele 9779
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3965
Poradnictwo zawodowe 4196
Nasi Doradcy 5626
Wykaz porad grupowych planowanych na IV kwartał 2017r. 40
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 695
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1504
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4732
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3500
Zasoby informacji zawodowej 4615
Zawody i specjalności 5756
Rynek pracy i pracodawcy 5543
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4812
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4389
Stowarzyszenia zawodowe 4755
Metody i sposoby poszukiwania pracy 19999
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 38967
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5765
Warunki świadczenia pracy 5374
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9055
Szkolenia 2017 rok 31947
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 7255
Studia podyplomowe 6570
Egzaminy 4481
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3685
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5154
Bony 10721
Bon na zasiedlenie 7145
Bon stażowy 5283
Bon szkoleniowy 4085
Staże 16388
Prace interwencyjne 6330
Roboty publiczne 4437
Prace społecznie użyteczne 5785
Informator PUP 1679
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4614
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 37981
Wysokość świadczeń pieniężnych 18409
Dodatek aktywizacyjny 10733
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 6988
Zwrot kosztów przejazdu 6766
Zwrot kosztów zakwaterowania 5303
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6719
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6606
Pożyczka szkoleniowa 6711
Terminarz wypłacania świadczeń 34542
Dokumenty do pobrania 65040
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3486
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2784
Agencje zatrudnienia 6904
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9326
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 6070
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 5783
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 66059
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 16180
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5801
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2381
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8741
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 31356
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4445
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 23378
Pośrednictwo pracy krajowe 3850
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4089
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 3954
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10795
Bon stażowy 5834
Staże 27545
Prace interwencyjne 8480
Roboty publiczne 3915
Prace społecznie użyteczne 5007
Zwolnienia grupowe 3466
Informator PUP 1847
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 2959
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4964
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4980
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 9360
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 11142
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4667
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1784
Dokumenty do pobrania 46943
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5412
Współpraca z agencjami zatrudnienia 1992
Agencje zatrudnienia 1238
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 121971
Obsługa klientów w LPIiK 7371
Dyrekcja i kierownictwo 14538
Struktura organizacyjna urzędu 10134
Struktura organizacyjna 7711
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5648
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6126
Programy i projekty partnerskie 9459
Programy i projekty realizowane 1567
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 1995
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1636
Projekty konkursowe - EFS 869
Programy zakończone 1186
Programy specjalne 1448
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1765
Projekty EFS 9125
Projekty realizowane 1053
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 405
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 475
Projekty zakończone 1213
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1585
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1275
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1585
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 254
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 263
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 406
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 288
Analizy i statystyki 10169
Podstawowe informacje statystyczne 8601
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5823
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 8342
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3710
Informacja sygnalna 2344
Publikacje urzędu 5353
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6297
Przydatne linki 4839
Pytanie do urzędu 5422
Dokumenty do pobrania 12200