Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 112687
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 9136
Status bezrobotnego 7125
Status poszukującego pracy 5300
Rejestracja bezrobotnych 15948
Prawa i obowiązki bezrobotnych 12152
Prawa bezrobotnych 5956
Prawa poszukujących pracy 4481
Obowiązki bezrobotnych 6172
Obowiązki poszukujących pracy 4574
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 230
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 27191
Pośrednictwo pracy krajowe 4058
Zadania i cele 10031
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4025
Poradnictwo zawodowe 4261
Nasi Doradcy 5755
Wykaz porad grupowych planowanych na IV kwartał 2017r. 90
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 763
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1572
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4825
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3567
Zasoby informacji zawodowej 4693
Zawody i specjalności 6040
Rynek pracy i pracodawcy 5736
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4914
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4475
Stowarzyszenia zawodowe 4847
Metody i sposoby poszukiwania pracy 20689
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 40141
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5866
Warunki świadczenia pracy 5500
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 9224
Szkolenia 2017 rok 32485
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 7453
Studia podyplomowe 6746
Egzaminy 4547
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3762
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5262
Bony 10842
Bon na zasiedlenie 7446
Bon stażowy 5416
Bon szkoleniowy 4168
Staże 16679
Prace interwencyjne 6404
Roboty publiczne 4508
Prace społecznie użyteczne 5861
Informator PUP 1750
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4699
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 38639
Wysokość świadczeń pieniężnych 18752
Dodatek aktywizacyjny 10954
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 7177
Zwrot kosztów przejazdu 7078
Zwrot kosztów zakwaterowania 5413
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6819
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6749
Pożyczka szkoleniowa 6866
Terminarz wypłacania świadczeń 35698
Dokumenty do pobrania 66691
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3561
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2847
Agencje zatrudnienia 6999
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9507
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 6208
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 6089
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 67721
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 16770
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5949
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2461
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8974
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 33526
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4544
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 23856
Pośrednictwo pracy krajowe 3932
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4161
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 4047
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12046
Bon stażowy 5957
Staże 27955
Prace interwencyjne 8690
Roboty publiczne 4008
Prace społecznie użyteczne 5137
Zwolnienia grupowe 3522
Informator PUP 1942
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 3136
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 5028
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 5085
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 9538
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 11615
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4884
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1866
Dokumenty do pobrania 48078
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5551
Współpraca z agencjami zatrudnienia 2074
Agencje zatrudnienia 1308
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 125407
Dyrekcja i kierownictwo 14823
Struktura organizacyjna urzędu 10410
Struktura organizacyjna 7918
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5817
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6251
Programy i projekty partnerskie 9598
Programy i projekty realizowane 1657
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 2096
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1727
Projekty konkursowe - EFS 991
Programy zakończone 1263
Programy specjalne 1535
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1867
Projekty EFS 9256
Projekty realizowane 1139
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 480
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 569
Projekty zakończone 1295
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1663
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1349
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1662
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 295
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 334
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 543
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 347
Analizy i statystyki 10384
Podstawowe informacje statystyczne 8759
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5983
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 8515
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3808
Informacja sygnalna 2439
Publikacje urzędu 5463
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6427
Przydatne linki 4943
Pytanie do urzędu 5536
Dokumenty do pobrania 12504