Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 107565
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8708
Status bezrobotnego 6726
Status poszukującego pracy 5012
Rejestracja bezrobotnych 14931
Prawa i obowiązki bezrobotnych 11557
Prawa bezrobotnych 5679
Prawa poszukujących pracy 4243
Obowiązki bezrobotnych 5904
Obowiązki poszukujących pracy 4371
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 17
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 26095
Pośrednictwo pracy krajowe 3869
Zadania i cele 9438
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3859
Poradnictwo zawodowe 4055
Nasi Doradcy 5440
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 507
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1367
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4566
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3392
Zasoby informacji zawodowej 4457
Zawody i specjalności 5534
Rynek pracy i pracodawcy 5363
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4681
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4235
Stowarzyszenia zawodowe 4577
Metody i sposoby poszukiwania pracy 19389
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 37435
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5589
Warunki świadczenia pracy 5167
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8827
Szkolenia 2017 rok 30887
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 6913
Studia podyplomowe 6280
Egzaminy 4330
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3529
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4989
Bony 10454
Bon na zasiedlenie 6647
Bon stażowy 5095
Bon szkoleniowy 3938
Staże 15834
Prace interwencyjne 6169
Roboty publiczne 4331
Prace społecznie użyteczne 5625
Informator PUP 1560
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4461
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 36834
Wysokość świadczeń pieniężnych 17771
Dodatek aktywizacyjny 10287
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobe niepełnosprawną 10538
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 6742
Zwrot kosztów przejazdu 6367
Zwrot kosztów zakwaterowania 5118
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6498
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6361
Pożyczka szkoleniowa 6477
Terminarz wypłacania świadczeń 32706
Dokumenty do pobrania 61658
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3361
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2678
Agencje zatrudnienia 6738
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9024
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 5838
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 5321
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 63261
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 15261
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5530
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2241
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8471
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 30193
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4321
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 22631
Pośrednictwo pracy krajowe 3702
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3960
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 3830
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9834
Bon stażowy 5639
Staże 26753
Prace interwencyjne 8204
Roboty publiczne 3775
Prace społecznie użyteczne 4839
Zwolnienia grupowe 3360
Informator PUP 1684
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 2648
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4833
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4807
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 9035
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 10355
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4323
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1614
Dokumenty do pobrania 44749
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5243
Współpraca z agencjami zatrudnienia 1862
Agencje zatrudnienia 1133
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 116800
Obsługa klientów w LPIiK 7079
Dyrekcja i kierownictwo 14026
Struktura organizacyjna urzędu 9818
Struktura organizacyjna 7464
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5378
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5941
Programy i projekty partnerskie 9180
Programy i projekty realizowane 1379
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 1834
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1465
Projekty konkursowe - EFS 622
Programy zakończone 1061
Programy specjalne 1294
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1619
Projekty EFS 8849
Projekty realizowane 885
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 251
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 276
Projekty zakończone 1077
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1428
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1130
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1440
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 170
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 150
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 249
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 197
Analizy i statystyki 9803
Podstawowe informacje statystyczne 8292
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5598
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 8083
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3542
Informacja sygnalna 2160
Publikacje urzędu 5148
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6073
Przydatne linki 4643
Pytanie do urzędu 5229
Dokumenty do pobrania 11630