Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 105579
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8544
Status bezrobotnego 6551
Status poszukującego pracy 4902
Rejestracja bezrobotnych 14553
Prawa i obowiązki bezrobotnych 11340
Prawa bezrobotnych 5568
Prawa poszukujących pracy 4109
Obowiązki bezrobotnych 5788
Obowiązki poszukujących pracy 4272
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 25534
Pośrednictwo pracy krajowe 3727
Zadania i cele 9038
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3758
Poradnictwo zawodowe 3968
Nasi Doradcy 5235
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1250
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4435
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2016r. 435
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał○ 2016 roku 786
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3336
Zasoby informacji zawodowej 4376
Zawody i specjalności 5408
Rynek pracy i pracodawcy 5111
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4571
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4136
Stowarzyszenia zawodowe 4440
Metody i sposoby poszukiwania pracy 17371
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 35347
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5480
Warunki świadczenia pracy 5025
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8617
Szkolenia 2017 rok 29972
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 6691
Studia podyplomowe 6107
Egzaminy 4233
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3442
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4896
Bony 10260
Bon na zasiedlenie 6336
Bon stażowy 4992
Bon szkoleniowy 3816
Staże 15366
Prace interwencyjne 6063
Roboty publiczne 4262
Prace społecznie użyteczne 5500
Informator PUP 1439
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4368
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 36109
Wysokość świadczeń pieniężnych 17280
Dodatek aktywizacyjny 10005
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobe niepełnosprawną 10264
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 6622
Zwrot kosztów przejazdu 6114
Zwrot kosztów zakwaterowania 4973
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6388
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6219
Pożyczka szkoleniowa 6277
Terminarz wypłacania świadczeń 31638
Dokumenty do pobrania 59522
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3255
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2631
Agencje zatrudnienia 6635
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8845
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 5640
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 4856
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 61424
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 14680
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5393
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2175
Formularz Krajowej Oferty Pracy 2405
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8205
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 28310
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4154
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 22143
Pośrednictwo pracy krajowe 3591
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3883
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 3750
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9473
Bon stażowy 5510
Staże 26151
Prace interwencyjne 8001
Roboty publiczne 3695
Prace społecznie użyteczne 4693
Zwolnienia grupowe 3298
Informator PUP 1602
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 2467
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4778
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4676
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 8703
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 9730
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4130
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1494
Dokumenty do pobrania 43308
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5160
Współpraca z agencjami zatrudnienia 1729
Agencje zatrudnienia 1063
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 113591
Obsługa klientów w LPIiK 6869
Dyrekcja i kierownictwo 13645
Struktura organizacyjna urzędu 9537
Struktura organizacyjna 7256
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5212
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5771
Programy i projekty partnerskie 8969
Programy i projekty realizowane 1268
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 1734
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1375
Projekty konkursowe - EFS 458
Programy zakończone 995
Programy specjalne 1193
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1510
Projekty EFS 8686
Projekty realizowane 750
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 144
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 119
Projekty zakończone 987
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1325
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1058
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1350
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 107
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 99
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 129
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 121
Analizy i statystyki 9537
Podstawowe informacje statystyczne 8047
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5434
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 7862
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3422
Informacja sygnalna 2041
Publikacje urzędu 4966
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5864
Przydatne linki 4533
Pytanie do urzędu 5117
Dokumenty do pobrania 11339