Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 109235
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8845
Status bezrobotnego 6849
Status poszukującego pracy 5108
Rejestracja bezrobotnych 15228
Prawa i obowiązki bezrobotnych 11737
Prawa bezrobotnych 5768
Prawa poszukujących pracy 4322
Obowiązki bezrobotnych 5995
Obowiązki poszukujących pracy 4444
Możliwość ubiegania się przez podatnika o zwrot zapłaconego podatku 91
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 26481
Pośrednictwo pracy krajowe 3937
Zadania i cele 9635
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3913
Poradnictwo zawodowe 4134
Nasi Doradcy 5545
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2017r. 615
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1444
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4652
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3451
Zasoby informacji zawodowej 4530
Zawody i specjalności 5653
Rynek pracy i pracodawcy 5457
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4752
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4324
Stowarzyszenia zawodowe 4661
Metody i sposoby poszukiwania pracy 19733
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 38243
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5689
Warunki świadczenia pracy 5276
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8930
Szkolenia 2017 rok 31492
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 7097
Studia podyplomowe 6411
Egzaminy 4414
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3601
Przygotowanie zawodowe dorosłych 5078
Bony 10588
Bon na zasiedlenie 6932
Bon stażowy 5204
Bon szkoleniowy 4029
Staże 16128
Prace interwencyjne 6256
Roboty publiczne 4392
Prace społecznie użyteczne 5715
Informator PUP 1624
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4552
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 37398
Wysokość świadczeń pieniężnych 18081
Dodatek aktywizacyjny 10518
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 6855
Zwrot kosztów przejazdu 6577
Zwrot kosztów zakwaterowania 5214
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6608
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6477
Pożyczka szkoleniowa 6592
Terminarz wypłacania świadczeń 33736
Dokumenty do pobrania 63502
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3428
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2732
Agencje zatrudnienia 6820
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 9180
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 5949
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 5559
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 64652
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 15659
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5663
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2320
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8634
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 30400
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4391
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 23025
Pośrednictwo pracy krajowe 3775
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 4025
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 3896
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10075
Bon stażowy 5738
Staże 27161
Prace interwencyjne 8350
Roboty publiczne 3851
Prace społecznie użyteczne 4923
Zwolnienia grupowe 3419
Informator PUP 1775
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 2815
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4907
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4888
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 9222
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 10808
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4526
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1713
Dokumenty do pobrania 45825
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5323
Współpraca z agencjami zatrudnienia 1927
Agencje zatrudnienia 1190
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 119483
Obsługa klientów w LPIiK 7242
Dyrekcja i kierownictwo 14303
Struktura organizacyjna urzędu 9988
Struktura organizacyjna 7591
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5514
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 6035
Programy i projekty partnerskie 9339
Programy i projekty realizowane 1482
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 1924
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1552
Projekty konkursowe - EFS 754
Programy zakończone 1131
Programy specjalne 1368
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1703
Projekty EFS 8996
Projekty realizowane 982
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 321
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 385
Projekty zakończone 1151
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1506
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1208
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1514
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 208
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 198
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 312
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 242
Analizy i statystyki 9990
Podstawowe informacje statystyczne 8456
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5718
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 8221
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3638
Informacja sygnalna 2259
Publikacje urzędu 5261
Powiatowa Rada Rynku Pracy 6199
Przydatne linki 4760
Pytanie do urzędu 5344
Dokumenty do pobrania 11962