Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki
Terminarz wypłacania świadczeń

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 106390
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 8620
Status bezrobotnego 6613
Status poszukującego pracy 4956
Rejestracja bezrobotnych 14718
Prawa i obowiązki bezrobotnych 11441
Prawa bezrobotnych 5610
Prawa poszukujących pracy 4167
Obowiązki bezrobotnych 5828
Obowiązki poszukujących pracy 4311
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 25771
Pośrednictwo pracy krajowe 3783
Zadania i cele 9165
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3797
Poradnictwo zawodowe 3995
Nasi Doradcy 5318
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał 2017r. 1299
Wykaz porad grupowych na I kwartał 2017r. 4493
Wykaz porad grupowych planowanych na III kwartał 2016r. 461
Wykaz porad grupowych planowanych na II kwartał○ 2016 roku 831
Wykaz grupowych informacji zawodowych 3359
Zasoby informacji zawodowej 4413
Zawody i specjalności 5450
Rynek pracy i pracodawcy 5204
Zakres i formy działania instytucji publicznych 4615
Szkoły i jednostki szkoleniowe 4173
Stowarzyszenia zawodowe 4471
Metody i sposoby poszukiwania pracy 18129
Sposoby i metody rekrutacji oraz sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 36134
Serwisy internetowe związane z temetyką poszukiwania pracy 5534
Warunki świadczenia pracy 5078
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8717
Szkolenia 2017 rok 30376
Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej 6777
Studia podyplomowe 6176
Egzaminy 4273
Szkolenia realizowane przez inne jednostki 3475
Przygotowanie zawodowe dorosłych 4929
Bony 10344
Bon na zasiedlenie 6446
Bon stażowy 5031
Bon szkoleniowy 3863
Staże 15576
Prace interwencyjne 6100
Roboty publiczne 4286
Prace społecznie użyteczne 5547
Informator PUP 1480
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 4406
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 36374
Wysokość świadczeń pieniężnych 17454
Dodatek aktywizacyjny 10110
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osobe niepełnosprawną 10371
Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej 6664
Zwrot kosztów przejazdu 6202
Zwrot kosztów zakwaterowania 5029
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 6425
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 6269
Pożyczka szkoleniowa 6349
Terminarz wypłacania świadczeń 32121
Dokumenty do pobrania 60312
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3288
Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi 2646
Agencje zatrudnienia 6680
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 8910
Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych 5708
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 5038
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 62134
Zgłoszenie krajowej oferty pracy 14891
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 5428
Zgłaszanie krajowej oferty pracy w sposób tradycyjny 2198
Formularz Krajowej Oferty Pracy 2447
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 8331
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 29058
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 4227
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 22329
Pośrednictwo pracy krajowe 3627
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3917
Poradnictwo zawodowe dla pracodawców 3778
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 9621
Bon stażowy 5561
Staże 26405
Prace interwencyjne 8077
Roboty publiczne 3729
Prace społecznie użyteczne 4742
Zwolnienia grupowe 3321
Informator PUP 1634
Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż. 2534
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 4798
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 4722
Inforamcje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 8847
Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP 9976
Informacja starosty o lokalnym rynku pracy 4208
Jak zatrudnić cudzoziemca - ulotka 1535
Dokumenty do pobrania 43878
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 5189
Współpraca z agencjami zatrudnienia 1782
Agencje zatrudnienia 1093
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Kontakt do urzędu pracy 114873
Obsługa klientów w LPIiK 6955
Dyrekcja i kierownictwo 13813
Struktura organizacyjna urzędu 9645
Struktura organizacyjna 7336
Statut Powiatowego Urzędu Pracy 5286
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 5829
Programy i projekty partnerskie 9047
Programy i projekty realizowane 1316
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy 1768
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 1408
Projekty konkursowe - EFS 518
Programy zakończone 1022
Programy specjalne 1236
Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 1553
Projekty EFS 8745
Projekty realizowane 807
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020 182
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020 162
Projekty zakończone 1024
Poddziałanie 6.1.2 PO KL - "Bliżej klienta III" 1374
Poddziałanie 6.1.3 PO KL - "Buduj przyszłość" 1083
Poddziałanie 7.2.1 PO KL - "Nowy zawód - Nowe perspektywy" 1383
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020 140
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020 128
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020 194
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020 160
Analizy i statystyki 9642
Podstawowe informacje statystyczne 8144
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5497
Analiza rynku pracy powiatu kłodzkiego 7945
Analiza rynku pracy województwa dolnośląskiego 3480
Informacja sygnalna 2085
Publikacje urzędu 5033
Powiatowa Rada Rynku Pracy 5953
Przydatne linki 4575
Pytanie do urzędu 5164
Dokumenty do pobrania 11438