Prawa pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca posiada między innymi prawo:

 

 1. zatrudniania pracowników,
 2. zwalniania pracowników,
 3. ustalania warunków pracy i płacy,
 4. żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  - imię (imiona) i nazwisko,
  - imiona rodziców,
  - datę urodzenia,
  - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  - wykształcenie,
  - przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 5. żądania od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 6. żądanie numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),
 7. dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie,
 8. przyznawania nagród i wyróżnień,
 9. stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych.

 

  

Do obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy należą między innymi:

 • informowanie pracownika podejmującego pracę o zakresie i sposobie wykonywania jego obowiązków oraz podstawowych uprawnieniach pracowniczych,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy,
 • ułatwienie pracownikom podnoszenia kwalifikacji,
 • obiektywne i sprawiedliwe ocenianie pracowników i wyników ich pracy,
 • wypłacanie wynagrodzenia terminowo i w sposób prawidłowy,

  

 

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)


Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:02:24) , zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2015-06-17 08:51:09)