Pośrednictwo pracy krajowe

SZANOWNY PRACODAWCO i PRZEDSIEBIORCO !

Chcesz zatrudnić pracowników?
Szukasz wykwalifikowanej kadry?
Skorzystaj z naszych usług!!!

 

Pośrednictwo pracy to bezpłatna forma pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o określonych kwalifikacjach

i umiejętnościach.

 

Pośrednictwo pracy realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

  

Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy do realizacji.

 

Pracodawca zgłaszająć ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy, może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

 

 Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

 

 

Doradca klienta może udzielić Ci pomocy w zakresie:

 

 • pozyskiwania ofert pracy,
 • upowszechniania ofert pracy, w tym przez przekazywania do internetowej bazy ofert pracy,
 • udzielania pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowania bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • współdziałania powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania,
 • informowania bezrobotnych i poszukujących pracy o przysługujących im prawach i obowiązkach,

 

 Doradca klienta może zaproponować bezrobotnemu i poszukującemu pracy:

 • wolne miejsce pracy,
 • udział w giełdzie pracy,
 • wizytę u doradcy zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych,
 • udział w szkoleniu w celu podwyższenia kwalifikacji,
 • badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • badania psychologiczne w celu określenia szczególnych predyspozycji psychologicznych wymaganych do wykonywania zawodu,
 • udział w stażu,
 • udział w przygotowaniu zawodowym dla dorosłych,
 • skierowanie do ofert subsydiowanych tj.: prac interwencyjnych, robót publicznych, doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Formy realizacji ofert pracy przez doradców klienta lub pośrednika pracy:

 

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu ofert pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

 

 

Giełdy pracy (najczęściej na terenie PUP) - organizuje się w przypadku , gdy po stronie pracodawcy istnieje potrzeba spotkania się z większą liczbą potencjalnych kandydatów do pracy - najczęsciej w tym samym zawodzie. Publiczne służby zatrudnienia gwarantują pracodawcy upowszechnienie informacji o giełdzie i wybranie grupy osób zainteresowanych pracą na danym stanowisku.

 

 

Targi pracy - organizuje się w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu większej grupy pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy, z którymi istnieje możliwość przeprowadzenia podczas imprezy targowej pierwszych rozmów kwalifikacyjnych, a także - zbudowania bazy danych o potencjalnych kandydatach do pracy.

 

Pracodawco zgłoś krajową ofertę pracy

Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 5e,f znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prosimy o korzystanie z aktualnego formularza krajowej oferty pracy, dostępnego na naszej stronie internetowej.

 

Krajową ofertę pracy możesz zgłosić:

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2 J, pok. 116,

tel. 74 865-74-08;
fax: 74 865-74-34

e-mail: sekretariat@pup.klodzko.pl
lub

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6,

tel. 74-811-60-50, 74-811-60-70

fax. 74-811-60-60

e-mail: filia.bk@pup.klodzko.pl

lub

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 14,

tel. 74-873-50-50, 74-873-50-70

fax. 74-873-50-60;

e-mail: filia.nr@pup.klodzko.pl

 

 

 ZAPRASZAMY !

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:03:30) , zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2015-06-17 08:54:35)