Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2017 r.-

 

Na podstawie § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639) Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników.

 

O przyznanie środków może ubiegać się pracodawca który spełnia łącznie co najmniej jeden z priorytetów ministra i jeden priorytet Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2017 r określone przez ministra właściwego ds. pracy.:

 

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

 

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);

 

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

 

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

 

4) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces

restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.

z 2015 r., poz. 978).

 

Wykaz źródeł które będą podstawą do oceny, czy wniosek dotyczy zawodów, na które obserwowane jest i będzie zapotrzebowanie:

- http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/Monitoring-Zawodow

- http://barometrzawodow.pl/dolnoslaskie/prognozy-dla-powiatow/2017

 

 

TERMIN NABORU: 13-15 listopada 2017 ROKU w godzinach 8:00 – 14.00

 

 

 

I. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

1. Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

2. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego możliwe jest sfinansowanie:

1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw;

2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw.

3. Ustala się następujące limity dofinansowania z rezerwy KFS 2017:

1) dla mikroprzedsiębiorców tj. zatrudniających mniej niż 10 osób personelu - limit do 15 tys. zł.;

2) dla małych przedsiębiorców tj. zatrudniających mniej niż 50 osób personelu – limit do 30 tys. zł.;

3) dla średnich tj. posiadających mniej niż 250 personelu i dużych przedsiębiorców tj. zatrudniających więcej niż 250 osób personelu – limit do 60 tys. zł.;

4) Finansowane będzie jedno szkolenie dla jednego wskazanego we wniosku pracownika.

 

Przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa należy kierować się definicją rozporządzenia KE 659/2014, zgodnie z którą w skład personelu wchodzi także, oprócz pracowników firmy, jej właściciel. Obliczając liczbę personelu należy podać liczbę personelu w odniesieniu do ostatniego zamkniętego roku podatkowego, obliczone w skali rocznej, z uwzględnieniem faktycznego wymiaru czasu pracy (pełne etaty).

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W NABORZE

1. O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy:

1) posiadający 20% wkładu własnego (w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw);

2) mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu kłodzkiego;

3) spełniający warunki do objęcia pomocą de minimis.

 

III. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1. Kompletne wnioski powinny zostać złożone osobiście w terminie trwania naboru, w godzinach od 8:00 do 14:00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2J

2. W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, zostanie wyznaczony pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.

3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub

2) niedołączenia wymaganych załączników do wniosku.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku podpisze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

5. Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Oznacza to, że działania o których finansowanie wystąpiono muszą zostać rozpoczęte w roku, na który zostały przyznane środki.

6. Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.

7. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie koszty części dydaktycznej szkoleń, do których nie zalicza się kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, rekrutacji itp.

8. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie kursy, studia podyplomowe i egzaminy, do których nie zalicza się wszelkiego rodzaju konferencji naukowych, konferencji branżowych, kongresów naukowych, warsztatów, sympozjów itp.

 

IV. KRYTERIA OCENIANIA WNIOSKÓW

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.

2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.

4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.

5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga! W przypadku niewystarczających środków KFS urząd może zastosować dodatkowe kryteria, tj.:

- pierwszeństwo dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców;

- pierwszeństwo dla pracodawców niekorzystających z dofinansowania w ramach KFS w 2017r.;

- premiowane będą wnioski pracodawców planujących dalsze zatrudnienie pracowników objętych wsparciem (pow. 6 m-cy).

8. Dopuszcza się negocjacje z pracodawcą w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usług, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają pracownicy tutejszego Urzędu Pracy pod nr tel.:74 865 74 36

 

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 poz. 639 ze zm.);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
  • rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
  • załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-10-31 15:19:03)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument KFS - wniosek 2017 2017-02-01 498kB POBIERZ
Dokument odt KFS - załącznik B 2017-02-01 9.79kB POBIERZ