Zwolnienia grupowe

 

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

 

  • pośrednictwa pracy,
  • poradnictwa zawodowego,
  • szkoleń,
  • pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

 

W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawna prawna:

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415

z późn. zm.)Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:11:45) , zredagowana przez: Klaudia Woszczuła (2012-12-17 13:42:40)