Powiatowa Rada Rynku Pracy

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłodzku na kadencję w latach 2015-2019 ustanowiony na mocy Zarządzenia nr 75/2015 Starosty Kłodzkiego z dnia 22 września 2015 roku

 • Monika Wielichowska – Przewodniczący
 • Piotr Marchewka - Wiceprzewodniczący
 • Sebastian Borecki
 • Irena Foremnik
 • Tomasz Kiliński
 • Halina Kowalewska
 • Tomasz Korczak
 • Joanna Kraj-Plenkiewicz
 • Hubert Krech
 • Maciej Machela
 • Antoni Muskała
 • Mirosław Niemczura
 • Urszula Osiadacz
 • Elżbieta Ulatowska

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Kłodzkiego w sprawach polityki rynku pracy oraz organem stanowiącym w zakresie ustalania priorytetów wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 

Stosownie do art. 22 ust. 5-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu powiatowego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowy urząd pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 9. współpraca z radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Powiatowe rady rynku pracy opiniują także:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
  • proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 2. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • kryteria doboru bezrobotnych,
  • zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:34:51) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2015-10-08 15:54:33)