Przygotowanie zawodowe dorosłych

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

 

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) to forma, która ma na celu przygotować uczestnika do egzaminu czeladniczego lub innego egzaminu potwierdzającego nabyte umiejętności. Bezrobotnemu daje możliwość zdobycia doświadczenia, wiedzy teoretycznej oraz sprawdzenia się podczas egzaminu na zakończenie. Pracodawca ma możliwość przygotowania uczestnika do egzaminu i po jego zdaniu zyskanie nowego, wykwalifikowanego pracownika.

 

Forma ta prowadzona jest bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według opracowanego programu i obejmuje nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

 

Ustawa daje możliwość organizacji PZD w dwóch formach:

 

1. praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa do 12 miesięcy. Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez kuratora oświaty. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.

2. przyuczenie do pracy dorosłych - trwa od 3 do 6 miesięcy. Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie.


Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego lub na wniosek specjalisty do spraw rozwoju zawodowego. Osobie kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych starosta wydaje pisemne skierowanie.
W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową. Program przygotowania zawodowego dorosłych, opracowywany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą. Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
Przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy nie może być realizowane w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony powyżej.
Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.


Korzyści dla pracodawcy:

  • pracodawca nie ponosi kosztów badań lekarskich i psychologicznych za skierowanego uczestnika;
  • nie ponosi kosztów egzaminów : czeladniczego, na tytuł zawodowy lub sprawdzającego potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe uczestnika;
  • może otrzymać refundację wydatków poniesionych na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu w wymiarze do 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu;
  • premia wypłacona pracodawcy po zakończeniu programu, jeśli uczestnik zda egzamin z wynikiem pozytywnym, wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc realizacji programu.(kwota ta podlega waloryzacji)

Premia i refundacja przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de mini mis

 

Korzyści dla uczestnika:

  • nie ponosi kosztów badań lekarskich i psychologicznych;
  • nie ponosi kosztów egzaminów : czeladniczego, na tytuł zawodowy lub sprawdzającego potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe;
  • może uzyskać kwalifikacje i umiejętności, adekwatne do potrzeb rynku pracy, tytuł zawodowy lub tytuł czeladniczy;

 

 

 

 

 

ROCZNY PLAN REALIZACJI PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

na rok 2018

 

Liczba tworzonych miejsc przygotowania zawodowego dorosłych 

 0

Liczba uczestników  0
Wysokość środków FUNDUSZU PRACY na finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych             

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:40:20) , zredagowana przez: Marta Bernat (2018-02-05 09:07:13)