Zadania i cele

 

Pośrednictwo pracy: jesteśmy po to aby Ci pomagać.

 

 Pośrednictwo pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

 Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy polega w szczególności na:

 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Z pomocy pośrednika pracy można skorzystać bezpośrednio w urzędzie lub telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

  

W chwili rejestracji  osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy zostanie wyznaczona wizyta u pośrednika pracy. W dniu wizyty poznajesz swojego pośrednika pracy. Utrzymuj z nim kontakt, bowiem jest on odpowiedzialny za wspieranie Cię w poszukiwaniu pracy.

 

 Do pośredników pracy należy zgłaszać się mając przy sobie następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • terminarzyk wizyt w Urzędzie,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, które nie były przedstawione podczas rejestracji.

 

I ETAP Osoba powinna przyjść do urzędu w godzinach pracy (poniedziałek - piątek 8.00-14.00), przynieść ze sobą wyżej wymienione dokumenty.
II ETAP Przejrzeć dostępne oferty pracy zamieszczone w gablotach holu lub na tablicach.
III ETAP Zgłosić się do odpowiedniego obsługującego doradcy klienta.

 

 

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu,

 Prezentowane oferty mają 2 formy, które zależne są od ustaleń pomiędzy pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku.

 

 1. Oferty otwarte - umożliwiają identyfikację pracodawcy, dzięki czemu każda osoba przeglądająca ofertę może podjąć decyzję o nawiązaniu kontaktu z pracodawcą. Oczywiście przed podjęciem stosownej decyzji należy przeanalizować oczekiwania pracodawcy i zdecydować czy jest się oczekiwanym przez pracodawcę kandydatem.
 2. Oferty zamknięte - uniemożliwiają identyfikację pracodawcy i są adresowane tylko i wyłącznie do klientów zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Przy realizacji oferty mającej status "zamkniętej" obowiązkiem Urzędu jest przeprowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów oraz wydanie najlepszym kandydatom skierowania do pracy. Osoba zainteresowana ofertą zamkniętą powinna skontaktować się ze swoim pośrednikiem , który sprawdzi czy kandydat w pełni spełnia oczekiwania pracodawcy. Dlatego bardzo ważnym jest utrzymywanie kontaktu ze swoim pośrednikiem pracy. Udzieli on Państwu wszelkich informacji na temat oferty i wyda skierowanie do pracy.

 Wskazany w ofercie pośrednik odpowiada za jej poprawną realizację i aktualność.

 

Korzystamy z bazy pracodawców, którzy współpracują z nami w zakresie rekrutacji pracowników. Dzięki temu wiemy, gdzie możliwe jest podjęcie pracy. Nie ograniczamy się tylko do powiatu kłodzkiego,dzięki naszym kontaktom możesz poszukiwać pracy w całym  województwie dolnośląskim oraz kraju. Dla najbardziej mobilnych posiadamy oferty w ramach sieci EURES, która obejmuje swoim zasięgiem obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z nami możesz szukać także ofert na pograniczu polsko-czeskim bowiem współpracujemy z przygranicznym powiatem nachodzkim.

 

W naszych rękach skupione są wszystkie oferty jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku. Prowadzimy rekrutacje na zwykłe oferty pracy, oferty wsparte środkami finansowymi, staże , na szkolenia . Wskażemy Ci możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach funduszy europejskich.

 

Organizujemy też  targi pracy. Targi to impreza gdzie w jednym miejscu spotkasz wielu pracodawców oraz instytucje rynku pracy, które poszukują pracowników na wolne miejsca pracy. Kilkadziesiąt razy w roku wraz z poszczególnymi pracodawcami organizujemy giełdy pracy. W czasie giełdy masz okazję do bezpośredniej rozmowy z pracodawcą.

 

Przygotujemy dla Ciebie Indywidualny Plan Działania oraz ustalimy profil, w którym określimy ścieżkę powrotu na rynek pracy.

Profil pomocy oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres wsparcia określony w ustawie, w przypadku posiadania przez urząd środków finansowych.

 

 

UWAGA !

Odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bądź innej formy pomocy (np. staż, szkolenie) - w stosunku do osób bezrobotnych odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ww. Ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego - od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy (w trakcie kolejnej rejestracji)
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 09:03:00) , zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2015-03-16 11:40:37)