Statut Powiatowego Urzędu Pracy

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust1 i 238 ust.3 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz.2104 ze zm.), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Powiatowego Urzędu Pracy Kłodzku, o treści:

 

„STATUT

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku zwany dalej "Urzędem" jest jednostką budżetową powiatu kłodzkiego.
 2. Siedzibą Urzędu jest miasto Kłodzko z filiami Urzędu w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie.
 3. Terenem działania Urzędu jest powiat kłodzki.
 4. Urząd działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
  • ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych,
  • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

§ 2.

 1. Urząd jest jednostką organizacyjną powiatu.
 2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
 3. Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta Kłodzku

§ 3.

 1. Zakres właściwości terytorialnej Urzędu wyznacza obszar Powiatu Kłodzkiego.
 2. Na obszarze Powiatu Kłodzkiego funkcjonuje ponadto osiem punktów pośrednictwa i ewidencji w następujących miejscowościach: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Ścinawka Średnia.

 

Rozdział II Cel i zadania Urzędu

§ 4

Celem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa.

§ 5

Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016. poz. 645 ze zm.)

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6

Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

§ 7

 1. Powołania i odwołania Dyrektora wyłonionego w drodze konkursu dokonuje Starosta Kłodzki.
 2. Zastępców Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy powołuje i odwołuje Dyrektor.
 3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Urzędu.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora, kierownictwo sprawuje Z-ca Dyrektora d/s Rynku Pracy, a w przypadku nieobecności Dyrektora i Z-cy Dyrektora d/s Rynku Pracy, zastępstwo przejmuje Z-ca Dyrektora d/s Ewidencji i Świadczeń.

§ 8

Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadany przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego.

 

Rozdział IV Mienie i gospodarka finansowa

§ 9

 1. Majątek Urzędu może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy.
 3. Urząd prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
 4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Urzędu ponoszą Dyrektor i Główny Księgowy w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz innymi przepisami.

§ 10

 1. Pracownicy Urzędu wynagradzani są według zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą oz dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Urząd zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji dotyczącej:
  1. działalności finansowej,
  2. spraw pracowniczych,
  3. działalności administracyjnej,
  4. innej dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

 

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 11

 1. W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
 2. Urząd używa pieczęci okrągłej z nazwą w pełnym brzmieniu „Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku”.

§ 12

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. „

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Uzasadnienie Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku nie posiadał do tej pory statutu. Zgodnie z art 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów organy, o których mowa w art. 21, ust 1 nadają statuty w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 09:12:35) , zredagowana przez: Grzegorz Rarus (2017-03-02 11:01:15)