Bon stażowy

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

 

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

 

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500 zł.

 

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 

  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Kwota premii, o której mowa w ust. 4, oraz maksymalna kwota ryczałtu, o której mowa w ust. 6 pkt 1, podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6.

 

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

 

Do stażu odbywanego w ramach bonu stażowego przepisy art. 53 ust. 1 i ust. 4–8 oraz art. 61a ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Strona dodana przez: Patrycja Rennik (2014-07-11 08:55:43) , zredagowana przez: Klaudia Woszczuła (2017-04-12 14:40:35)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Bon stażowy 2017-04-12 75.08kB POBIERZ
Dokument docx Wniosek osoby bezrobotnej o bon stażowy 2017-04-12 79.53kB POBIERZ