Programy specjalne

PROGRAMY SPECJANE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU W ROKU 2013.:

 

Program własny

 

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO:

 

„Poprawa infrastruktury turystycznej w miastach i gminach powiatu kłodzkiego”

 

 

CEL PROGRAMU SPECJALNEGO:

 

Ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez udzielenie wsparcia w ramach robót publicznych dla 120 osób

bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Kłodzku.

PLANOWANE WYDATKI: 1 377 690,00 zł

źródło finansowania: Środki z limitu (10% kwoty środków FP ustalonej dla powiatu w 2013 r.)

OKRES REALIZACJI: 01.03.2013 r. – 31.12.2013 r.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

120 osób bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Kłodzku

Główne kryteria uczestnictwa w programie:

Uczestnicy programu to osoby, wobec których zastosowano instrumenty lub usługi rynku pracy,

wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. pośrednictwo pracy,

poradnictwo zawodowe, IPD, a zastosowanie których nie zakończyło się dla tych osób podjęciem zatrudnienia.

20 osób bezrobotnych po 50 roku życia zarejestrowanych w PUP w Kłodzku.

Wykaz uczestników wg gmin powiatu kłodzkiego:

 

I Grupa: Nowa Ruda – Miasto (12) + Nowa Ruda –Gmina(9) + Radków (9)

tj. 30 osób

 

II Grupa: Duszniki(6), Kudowa Zdrój (9) ,Lewin Kłodzki (6), Szczytna (6) + Polanica (6)

tj. 33 osób

 

III Grupa: Bystrzyca Kłodzka (12) + Międzylesie (9) tj + Stronie Śląskie (6)

tj. 27 osób

 

IV Grupa: Kłodzko- Miasto (12) + Kłodzko –Gmina (12) + Lądek(6)

tj. 30 osób

 

DZIAŁANIA PROGRAMU SPECJALNEGO

 

Usługi rynku pracy

- pośrednictwo pracy (usługa bezkosztowa realizowana w ramach posiadanych zasobów finansowych

i kadrowych ),

- poradnictwo zawodowe (usługa bezkosztowa realizowana w ramach posiadanych zasobów finansowych

i kadrowych ).

 

Instrumenty rynku pracy:

Roboty publiczne:

Zakładane wydatki: 1 323 690,00 zł

Okres realizacji: 5- 6 m-cy

 

Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie:

  Pakiet usług wspomagających sprawność fizyczną i zdrowotną osób po 50 roku życia

- Grupowe wsparcie psychologiczne

  Forma przeprowadzenia – wykład ( 2 godziny)

- instruktaż: utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej

  Forma przeprowadzenia – wykład (2 godziny)

 

- indywidualne konsultacje medyczne ( diagnoza kondycji zdrowotnej)

  Forma przeprowadzenia: wywiad lekarski, badanie lekarskie, pomiar ciśnienia krwi, glukozy,

  ewentualne skierowanie do dalszego leczenia.

 

- zakup poradników dot. zdrowia , odżywiania oraz utrzymania sprawności fizycznej

  dla osób po 50 roku życia.

- zwrot kosztów dojazdów

- catering

 

Uzasadnienie wyboru specyficznych elementów wspierających zatrudnienie:

Jedną z kluczowych determinant aktywności zawodowej osób po 50 roku życia jest stan zdrowia.

Jego pogorszenie przyczynia się do ograniczenia zdolności do wykonywania pracy zarobkowej.

Zła kondycja zdrowotna należy do głównych przyczyn wychodzenia z rynku pracy w tej grupie wiekowej.

Nierzadko problemy zdrowotne braku profilaktyki. Z wiekiem obniżają się możliwości fizyczne

i sensoryczne człowieka. Niedostatecznie zwraca się uwagę na fakt, iż w niektórych zawodach, zwłaszcza

wymagających dużej siły fizycznej i wytrzymałości, praktycznie nie udaje się utrzymać pełnej

sprawności aż do przejścia na emeryturę i że w takich przypadkach niezbędna jest zmiana stanowiska

wiążąca się zazwyczaj z koniecznością zdobywania nowych bądź uzupełniania posiadanych kwalifikacji.

 

Niska aktywność zawodowa osób starszych wiąże się z obniżaniem jakości życia, przede wszystkim w sensie

finansowym. Brak pracy to niebezpieczeństwo utraty niezależności i pozbawienia możliwości materialnego

zabezpieczenia rodziny. Dlatego wiele osób z tej grupy wiekowej jest raczej zainteresowanych uzyskaniem

świadczeń rentowo-emerytalnych niż aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia.

 

Za przyczynę dezaktywizacji zawodowej 50+ uważa się również uwarunkowania kulturowe.

Panujący kult młodości, eksponowany głównie w mass mediach, reklamie i rozrywce przeciwstawiany

jest starości kojarzonej z brakiem postępu, chorobami, brakiem sił, kreatywności i dynamizmu.

Zastosowanie specyficznych elementów w procesie aktywizacji będzie służyć niwelowaniu

barier zatrudnieniowych, a w konsekwencji pozwolić na osiągnięcie zakładanego celu,

jakim może być podniesienie umiejętności zawodowych i podjecie stałego zatrudnienia.

 

Program konkursowy

 

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO:

„Młodzi w służbie zdrowia”

 

 

CEL PROGRAMU SPECJALNEGO:

 

Ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez udzielenie wsparcia w ramach szkoleń, staży

oraz zastosowanie specyficznych elementów wspierających zatrudnienie dla 32 osób

bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

PLANOWANE WYDATKI: 330 500,00 zł

źródło finansowania: Środki z Rezerwy FP

OKRES REALIZACJI: 01.05.2013 r. – 31.12.2013 r.

LICZBA UCZESTNIKÓW:

l32 osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

Główne kryteria uczestnictwa w programie:

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku ( 32 osoby)

, w stosunku do których stosowane usługi i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające

do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsc pracy.

 

32 osoby ze początkową znajomością języka niemieckiego

( weryfikacja zostanie przeprowadzona przez Doradcę EURES)

 

Osoby posiadające predyspozycje zawodowe do wykonywania zawodu Sanitariusz szpitalny

oraz Opiekun/a osób zależnych (starszych i niepełnosprawnych) - weryfikacja zostanie przeprowadzona

przez Doradcę zawodowego.

 

Osoby deklarujące kontynuację nauki języka niemieckiego ze specjalizacją w zakresie słownictwa

wykorzystywanego w zawodzie: Sanitariusz szpitalny oraz Opiekun/a osób zależnych

(starszych i niepełnosprawnych)

 

10 osób bezrobotnych posiadających predyspozycje do wykonywania zawodu szwacz.

 

 

DZIAŁANIA PROGRAMU SPECJALNEGO

Usługi rynku pracy

- pośrednictwo pracy (usługa bezkosztowa realizowana w ramach posiadanych zasobów finansowych i kadrowych ),

- poradnictwo zawodowe (usługa bezkosztowa realizowana w ramach posiadanych zasobów finansowych i kadrowych ).

 

Szkolenia:

 

SZANITARIUSZ SZPITALNY z nauką języka niemieckiego i modułem aktywnego poszukiwania pracy

OPIEKUN osób zależnych ( starszych i niepełnosprawnych) z kursem języka niemieckiego i modułem

aktywnego poszukiwania pracy

 

SZWACZ z modułem aktywnego poszukiwania pracy

Staże

Stażami będą objęte 32 osoby , spełniające kryteria uczestnictwa w programie specjalnym

Staże zostały zaplanowane na okres 3 m-cy. Dokonano terytorialnego podziału miejsc stażowych

na 3 grupy ze względu na filie i siedzibę urzędu w sposób proporcjonalny do zarejestrowanej

liczby bezrobotnych. Potrzeba uczestnictwa w stażu ma znaczenie w zdobyciu nowych kwalifikacji

i doświadczenia zawodowego, a także dla budżetu uczestnika. Ukończenie stażu powinno zagwarantować

podjęcie pracy u partnera projektu lub innego pracodawcy lub pomóc w zdobyciu zatrudnienia. Szacujemy,

że min 16 osób podejmie zatrudnienie po zakończeniu staży.

Staże będą zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie:

Dla uczestników szkoleń: SZANITARIUSZ SZPITALNY z nauką języka niemieckiego i modułem

aktywnego poszukiwania pracy oraz OPIEKUN osób zależnych ( starszych i niepełnosprawnych)

z kursem języka niemieckiego i modułem aktywnego poszukiwania pracy

Zakup:

Tablet z oprogramowaniem do nauki języka niemieckiego

Etui na tablet

Ubezpieczenie tabletu od kradzieży

Dla uczestników szkolenia:SZWACZ z modułem aktywnego poszukiwania pracy

Zakup maszyny do szycia

Ubezpieczenie maszyny do szycia od kradzieży

Specyficzne elementy wspierające zatrudnienie: 34 200,00 zł

Koszt programu po zmianach: 330 500, 00 zł

 

Uzasadnienie wyboru i zastosowania specyficznych elementów wspierających zatrudnienie:

Tablet z oprogramowaniem do nauki j. niemieckiego pozwoli na utrwalanie nauki języka w dowolnym

czasie i miejscu. Za jego pomocą będzie możliwa kontynuacja i doskonalenie nauki języka

po zakończeniu szkolenia.

Maszyna do szycia pozwoli na. Dostęp do maszyny wpłynie na szybsze nabycie umiejętności szycia.

W przyszłości po zakończeniu okresu aktywizacji może stanowić narzędzie do podejmowania

zatrudnienia stałego lub okresowego ( podwykonawstwo, przyjęcie zlecenia usług krawieckich),

możliwość uruchomienia własnej działalności gospodarczej.

Po zakończeniu staży zakupione specyficzne elementy wspierające zatrudnienie przejdą na własność

uczestników programu , co będzie stanowiło treść umowy użyczenia na okres realizacji szkoleń i staży.

Przejęcie na własność będzie uzależnione od zakończenia udziału w programie zgodnie z zaplanowana

ścieżką aktywizacyjną. Element ten będzie dodatkowo czynnikiem stanowiącym zachętę do

przystąpienia do programu i ukończenia go zgodnie z zaplanowana ścieżką.

Przekazanie maszyn do szycia: 19.07.2013 r. ZOZ Kłodzko

Przekazanie tabletów: 25.07.2013 r.

 

Strona dodana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:09:38) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2015-07-07 09:10:19)