Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - projekt pozakonkursowy

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

ROK 2017

 

 

ROK 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU:

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.

 

Nr projektu: WND-PO WR.01.01.02.-02-0023/15

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 6 133 700,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 6 133 700,00 zł

Poniesione wydatki: 5 397 747,60 zł

Stopień realizacji: 88,00 %

 

Planowana liczba uczestników projektu : 690 osób,

Faktyczne wykonanie: 688 osób (skierowano 690 osób)

Stopień realizacji: 99,71 %

 

Zrealizowane zadania w projekcie:

Liczba uczestników: Poniesione wydatki:

( Plan/wykonanie) (Plan/wykonanie)

 

Staże: 690/559 3 989 328,00 zł/3 308 611,21 zł

Szkolenia: 40/40 175 600,00 zł/145 427,30 zł

Jednorazowe środki

na podjęcie działalności gospodarczej: 90/90 1 796 120,00 zł/ 1 799 965,52 zł

 

Koszty pośrednie: 168 806,48 zł/147 589,09 zł

 

 

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób z niepełnosprawnościami: 16

Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 387

 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 555

Liczba osób, które zakończyły

udział w projekcie zgodnie ze ścieżką : 571

 

 

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub

stażu po opuszczeniu programu: 387

 

 

Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu /

szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 492

 

 

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 571

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja dotycząca realizacji projektu:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój

 

 

 

Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy

Działanie:            1.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej

                        osób młodych wieku 18-29 lat

Poddziałanie:       1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku poniżej 30 roku życia bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku jako bezrobotne, (należące do I i II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.

 

Planowane wydatki projektu: 6 133 700,00 zł.

Planowana liczba uczestników: 690 osób

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Staże dla 560 osób
  • Szkolenia dla 40 osób
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 90 osób

 

Sporządził:

Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2015-07-07 09:27:41) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-01-26 11:39:47)