Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych do 30 r. ż.

 

Nowa forma pomocy dla pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

 

Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne

bezrobotnych do 30 roku życia


Powiatowy Urząd Pracy może, na podstawie zawartej umowy, refundować pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia.

Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna:

  • wiek do 30 roku życia,

Wniosek o refundację może złożyć:

  • przedsiębiorca,
  • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Warunki refundacji:

  • refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  • kwota refundacji - w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,

Obowiązek utrzymania stanowiska:

 

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

  • W przypadku niewywiązania się z warunku utrzymania zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu.
  • W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po zakończeniu refundacji, urząd kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
  • W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca lub przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania urzędu. W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis

Zapraszamy pracodawców i przedsiębiorców do współpracy. Wnioski o refundację o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia do pobrania z naszej  strony internetowej.

Strona dodana przez: Grzegorz Rarus (2016-01-21 09:50:09) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2018-01-24 15:23:21)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx wniosek-o-zawarcie-umowy-o-refundacje 2016-05-18 112.5kB POBIERZ
Arkusz kalkulacyjny formularz-o-pomoc-de-minimis 2016-01-21 77.84kB POBIERZ
Dokument Wniosek o refundację 2016-01-29 58.5kB POBIERZ
Dokument PDF DRUK KRAJOWEJ OFERTY PRACY 2016 2016-05-16 151.7kB POBIERZ