„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)” POWER 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)”

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie kłodzkim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 r. – 30.06.2015 r.

Wartość projektu:

Ogółem: 6 133 700,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 6 133 700,00 zł

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia 690 uczestników projektu.

 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy

690 osób

Staże

560osób

Szkolenia ( badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

40 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

90 osób

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU:

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (I)”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.

 

Nr projektu: WND-PO WR.01.01.02.-02-0023/15

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 6 133 700,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 6 133 700,00 zł

Poniesione wydatki: 5 397 747,60 zł

Stopień realizacji: 88,00 %

 

Planowana liczba uczestników projektu : 690 osób,

Faktyczne wykonanie: 688 osób (skierowano 690 osób)

Stopień realizacji: 99,71 %

 

Zrealizowane zadania w projekcie:

Liczba uczestników: Poniesione wydatki:

( Plan/wykonanie) (Plan/wykonanie)

 

Staże: 690/559 3 989 328,00 zł/3 308 611,21 zł

Szkolenia: 40/40 175 600,00 zł/145 427,30 zł

Jednorazowe środki

na podjęcie działalności gospodarczej: 90/90 1 796 120,00 zł/ 1 799 965,52 zł

 

Koszty pośrednie: 168 806,48 zł/147 589,09 zł

 

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób z niepełnosprawnościami: 16

Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 387

Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 555

Liczba osób, które zakończyłyudział w projekcie zgodnie ze ścieżką : 571

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub

stażu po opuszczeniu programu: 387

Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu /

szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 492

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 571

 

 

Rekrutacja do projektu prowadzona była z poszanowaniem zasady równości

szans kobiet i mężczyzn oraz uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością , wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do ich potrzeb.

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-17 14:19:44) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 10:10:59)