„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)” POWER 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (II)”

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie kłodzkim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

Wartość projektu:

Ogółem: 5 448 348,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 5 448 348,00 zł

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia 565 uczestników projektu.

Poradnictwo zawodowe/ pośrednictwo pracy

565 osób

Staże

490 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

75 osób

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU:

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

kłodzkim (II)”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 31.12.2016 r.

 

Nr projektu: WND-PO WR.01.01.02.-02-0023/16

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji: 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 5 448 348,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 5 448 348,00 zł

Poniesione wydatki: 5 151 186,32 zł

Stopień realizacji: 94,5 %

 

Planowana liczba uczestników projektu : 575 osób,

Faktyczne wykonanie: 575 osób

Stopień realizacji: 100 %

 

Zrealizowane zadania w projekcie:

Liczba uczestników: Poniesione wydatki:

( Plan/wykonanie) (Plan/wykonanie)

 

Staże: 490/490 3 459 400,00 zł/ 3 180 099,85 zł

Jednorazowe środki

na podjęcie działalności gospodarczej: 85/85 1 858 655,64 zł/ 1 847 617,38 zł

 

Koszty pośrednie: 130 292,36 zł/ 123 469,09 zł

 

Poziom osiągniętych wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

 

Wartość docelowa Osiągnięta wartość

 

Osoby z niepełnosprawnościami: 17% 71,42%

 

Osoby o niskich kwalifikacjach: 48% 81,26%

 

Osoby długotrwale bezrobotne 35% 80,09%

 

Osoby nienależące do w/w grup 43% 82,35%

 

 

Poziom osiągniętych wskaźników rezultatu:

 

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub

stażu po opuszczeniu programu: 90,07%

 

Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu /

szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 116,58%

 

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 94,86%

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub

stażu po opuszczeniu programu: 137,95%

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu /

szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 202,86%

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję

wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 143,11%

 

Rekrutacja do projektu prowadzona była z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością , wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do ich potrzeb.

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-17 14:20:09) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 10:21:12)