„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim” RPO WD 2014-2020

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU:

 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.

 

Nr projektu: RPSD.08.01.00-02-008/15-00

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Okres realizacji: 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 3 734 000,00 zł w tym:

Wnioskowane dofinansowanie: 3 734 000,00 zł

Poniesione wydatki: 3 686 148,43 zł

Stopień realizacji: 98,72 %

 

Planowana liczba uczestników projektu : 356 osób,

Faktyczne wykonanie: 357 osób

 

Zrealizowane zadania w projekcie:

Liczba uczestników: Poniesione wydatki:

( Plan/wykonanie) (Plan/wykonanie)

 

Staże: 137/137, 633 351,00 zł/ 622 050,58 zł

Szkolenia: 90/ 91, 431 730,00 zł/397 030,12 zł

Jednorazowe środki

na podjęcie działalności gospodarczej: 129/129 2 573 702,00 zł/ 2 573 684,80 zł

 

Koszty pośrednie: 95 217,00 zł/94 130,46 zł

 

Osiągnięte wskaźniki:

Liczba osób z niepełnosprawnościami: 24

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 233

Liczba osób o niskich kwalifikacjach: 260

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie ze ścieżką : 338

Liczba osób, które podjęły zatrudnienie: 113

Liczba osób, które rozpoczęły działalność

gospodarczą w arach projektu: 129

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020

 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

 

Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez pracy zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy),

należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety,

- osoby niepełnosprawne;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym tj. osoby bez wykształcenia policealnego i wyższego).

 

Planowane wydatki projektu: 3 734 000,00 zł.

Planowana liczba uczestników: 382 osoby.

 

W ramach projektu realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Staże dla 232 osób,
  • Szkolenia dla 50 osób,
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 100 osób.

    Sporządził:Renata Kapłon – Kierownik Referatu ds. Programów i Współpracy

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-17 14:22:23) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-02-17 14:29:46)