„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ” RPO WD 2014-2020

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących

się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim II ”

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami mogą być tylko osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do II profilu pomocy oraz do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016. - 31.12.2016 r.

Dofinansowanie projektu w roku 2016 wynosi: 4 818 917,00 zł

 

Formy wsparcia:

- JEDNORAZOWE ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ100 osób

- STAŻE 345 osób

 

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia 445 uczestników projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-17 14:22:52) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:04:59)