„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)” POWER 2014-2020

 

 

                         Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU:

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.

 

Nr projektu: POWR.01.01.02-02-0023/17

Tytuł projektu: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Okres realizacji: 01.01.201 r. – 31.12.2018 r.

 

Wydatki projektu:

Ogółem: 13 435 442,98 zł w tym: 8 269 463,00 zł w roku 2017 i 5 165 980 ,00 zł w roku 2018

Wnioskowane dofinansowanie: 13 435 443,00zł

Poniesione wydatki: 5 777 029,56

Stopień realizacji: 42 %

 

Planowana liczba uczestników projektu : 1058 osób,

Faktyczne wykonanie: 734 osoby

Stopień realizacji: 69 %

 

Zrealizowane zadania w projekcie w roku 2017

Liczba uczestników: Poniesione wydatki:

( wykonanie) (wykonanie)

 

Staże: 469 2 761 037,67 zł

Jednorazowe środki

na podjęcie działalności gospodarczej: 65 1 558 432,79 zł

Szkolenia 46 84 909,43 zł

Bon na zasiedlenie 154 1 219 675,37 zł

Koszty pośrednie: 152 974,30 zł

 

Poziom osiągniętych wskaźników efektywności zatrudnieniowej na dzień31.12.2017

 

Wartość docelowa: Osiągnięta wartość :

 

Osoby z niepełnosprawnościami: 17% 80,00%

Osoby o niskich kwalifikacjach: 48% 63,88%

Osoby długotrwale bezrobotne 35% 68,57%

Osoby nienależące do w/w grup 43% 71,71%

 

Poziom osiągniętych wskaźników rezultatu:

 

Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub

stażu po opuszczeniu programu: 45,09%

 

Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu /

szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 62,11%

 

Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną

w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 44,66%

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy,

kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub

stażu po opuszczeniu programu: 61,90%

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu /

szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu: 69,49%

 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję

wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych: 63,48%

 

 

 

Rekrutacja do projektu prowadzona była z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością , wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do ich potrzeb.

 

----------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

 

 WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 PODSUMOWANIE

 

Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.

 

 

 

 

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

 

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

 

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

 

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie kłodzkim.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 15.09.2018 r.

 

W czerwcu 2017 r. na wniosek Instytucji Wdrażającej została zwiększona wartość projektu

 

o kwotę 787 133,68 zł.

 

 

 

Wartość projektu po zmianie:

 

Ogółem: 11 736 854,68 zł,

 

w 2017 r. – 8 269 463,00 zł,

 

w 2018 r. – 3 467 391,68 zł,

 

Wnioskowane dofinansowanie: 11 736 854,68 zł.

 

 

 

Planowane efekty:

 

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia 1058 uczestników projektu.

 

 

Poradnictwo zawodowe/

pośrednictwo pracy

1058 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

630 osób

Bony stażowe odstąpiono od realizacji w roku 2017

100 osób

Bony na zasiedlenie -

130 osób

Szkolenia ( badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

45 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

153 osób

 

 

 

 

 

Zrealizowane zadania w projekcie/ liczba osób /wydatkowana kwota:

 

 

 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy                  418 osób

Staże                                                                       319 osób        795 079,81 zł

Bony stażowe                                                               0 osób                        0 zł

Bony na zasiedlenie                                                    63 osoby        523 610,00 zł

Szkolenia                                                                   15 osób                        0 zł

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej  21 osób        503 999,00 zł

Koszty pośrednie                                                                             62 236,79 zł

 

RAZEM                                                                 418 osób   1 884 925,60 zł

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (III)”

Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Poddziałanie 1.1.2:Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia w powiecie kłodzkim.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

Wartość projektu:

Ogółem: 10 949 721,00 zł,

w 2017 r. – 8 269 463,00 zł,

w 2018 r. – 2 680 258,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 10 949 721,00 zł.

Planowane efekty:

Objęcie wsparciem ukierunkowanym na podjecie zatrudnienia1026 uczestników projektu.

Poradnictwo zawodowe/

pośrednictwo pracy

1026 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

630 osób

Bony stażowe

100 osób

Bony na zasiedlenie

130 osób

Szkolenia ( badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

45 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

121 osób

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:08:00) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2018-03-14 11:08:27)