„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się

 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ”

 

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ-

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Wykonanie wg stanu na 31.12.2017 r.

 

RPO WD 2014 -2020

 

Nr projektu RPSD.08.01.00-02-008/17-00

 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III)”

 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

 

Okres realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

 

Wydatki projektu:

 

Ogółem: 6 477 065,00 zł w tym:

 

Wnioskowane dofinansowanie: 6 477 065,00 zł

 

 

 

Wykonanie poszczególnych form wsparcia wraz z wydatkowaną kwotą

 

LP

 

PLAN

WYKONANIE

KWOTA WYDATKOWANA

1

POŚREDNITWO ZAWODOWE /PORADNICTWO PRACY

524

446

 

2

STAŻE

420

341

2 201 218,40 zł

3

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁNOSCI GOSPODARCZEJ

105

105

2 510 841 ,67 zł

4

KOSZTY POŚREDNIE

   

84 345,88 zł

 

RAZEM WYDATKI

4 796 405,96

 

 

 

Wskaźniki produktu:

 

 

LP

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Wartość

osiągnięta

Stopień realizacji

(%)

1

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych , objętych wsparciem w programie

osoby

Ogółem

525

Ogółem

446

Ogółem

84,95

2

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

 

osoby

Ogółem

247

Ogółem

234

Ogółem

94,74

3

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie

 

osoby

Ogółem

236

Ogółem

335

Ogółem

141,95

4

Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich ( zgodnie z DEGURBA kategoria 3) objętych wsparciem w programie

 

osoby

Ogółem

210

Ogółem

256

Ogółem

121,90

5

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie

 

osoby

Ogółem

79

Ogółem

78

Ogółem

98,73

6

Liczba osób z niepełno sprawnościami objętych wsparciem w programie

 

osoby

Ogółem

23

Ogółem

30

Ogółem

130,43

 

7

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie

 

osoby

Ogółem

105

Ogółem

105

Ogółem

100,00

 

 

Wskaźniki rezultatu:

 

 

LP

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

Wartość

osiągnięta

Stopień realizacji

(%)

 

1

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek) obliczana na podstawie liczby osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie

osoby

Ogółem

80

Ogółem

185

Ogółem

231,25

2

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu( łącznie z pracującymi na własny rachunek) obliczana na podstawie liczby z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie

osoby

Ogółem

8

Ogółem

22

Ogółem

275,00

3

Liczba osób pracujących łącznie z pracującymi na własny rachunek po opuszczeniu programu

osoby

Ogółem

184

Ogółem

373

Ogółem

202,72

4

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działanosci gospodarczej

szt

Ogółem

105

Ogółem

105

Ogółem

100,00

5.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet

%(procent)

Ogółem

39,00

Ogółem

82,76

   

6.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych

%(procent)

Ogółem

30,00

Ogółem

83,78

   

7.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach

%(procent)

Ogółem

38,00

Ogółem

82,41

   

8.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i powyżej

%(procent)

Ogółem

33,00

Ogółem

75,93

   

9.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami

%(procent)

Ogółem

33,00

Ogółem

72,73

   

10.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym

%(procent)

Ogółem

29,00

Ogółem

84,72

   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.

 

Wykonanie poszczególnych form wsparcia wraz z wydatkowaną kwotą

 

LP

 

plan

wykonanie

Kwota wydatkowana

1

Pośrednictwo zawodowe /poradnictwo pracy

525

304

 

2

Staże

420

259

743 972,65

3

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

105

45

879 879,90 zł

4

Koszty pośrednie

   

20 389,96

 

RAZEM

525

304

3 475 764,32

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ”

 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Uczestnikami mogą być tylko osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do I i II profilu pomocy oraz do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016. - 31.12.2016 r.

 

Wydatki projektu: 6 477 065,00 zł

 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy

525 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

420 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

105 osób

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

 

1.STAŻE

          data rozpoczęcia formy wsparcia - 16.01.2017r.

           data zakończenia formy wsparcia - 30.11.2017r.

 

2. Jednorazowe środki na podjęcie działanosci gospodarczej

            data rozpoczęcia formy wsparcia - 09.02.2017r.

            data zakończenia formy wsparcia - 31.12.2017r.

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:11:34) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2018-01-26 10:03:52)