„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ” RPO WD 2014-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU

 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ”

WPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ- EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

PODSUMOWANIE

Wykonanie wg stanu na 30.06.2017 r.

 

Wykonanie poszczególnych form wsparcia wraz z wydatkowaną kwotą

 

LP

 

plan

wykonanie

Kwota wydatkowana

1

Pośrednictwo zawodowe /poradnictwo pracy

525

304

 

2

Staże

420

259

743 972,65

3

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

105

45

879 879,90 zł

4

Koszty pośrednie

   

20 389,96

 

RAZEM

525

304

3 475 764,32

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł projektu:

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (III) ”

 

Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy

 

Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Uczestnikami mogą być tylko osoby powyżej 30 roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku należące do I i II profilu pomocy oraz do co najmniej jednej z poniższych grup:

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie 12 miesięcy)

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby z niepełnosprawnością

- osoby o niskich kwalifikacjach

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2016. - 31.12.2016 r.

 

Wydatki projektu: 6 477 065,00 zł

 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy

525 osób

Staże (badania lekarskie, zwroty kosztów dojazdu)

420 osób

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

105 osób

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE.

 

1.STAŻE

          data rozpoczęcia formy wsparcia - 16.01.2017r.

           data zakończenia formy wsparcia - 30.11.2017r.

 

2. Jednorazowe środki na podjęcie działanosci gospodarczej

            data rozpoczęcia formy wsparcia - 09.02.2017r.

            data zakończenia formy wsparcia - 31.12.2017r.

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Marcin Gruszka (2017-02-20 11:11:34) , zredagowana przez: Marcin Gruszka (2017-08-21 10:11:40)