Status poszukującego pracy

Poszukujący pracy to osoba, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, lub cudzoziemiec – członek rodziny obywatela polskiego, poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy.

 

 

Osobie poszukującej pracy, która:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestnicy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jak domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
 9. jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzezeniem art. 1 ust. 6

 

przysługuje prawo do :

 • udziału w szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy, celem podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia jeżeli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania i wynika to z umowy zawartej z jednostką szkoleniową,
 • udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:31) , zredagowana przez: Anna Świrska (2016-03-16 08:14:13)