Obowiązki poszukujących pracy

  • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
  • zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy, terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy, w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
  • przystąpić i nieprzerwanie uczestniczyć w indywidualnym planie działania stworzonym wspólnie z doradcą zawodowym,
  • przyjąć przedłożoną przez powiatowy urząd pracy propozycję szkolenia,
  • przyjąć proponowaną przez powiatowy urząd pracy propozycję odbycia przygotowania zawodowego dorosłych,
  • przystąpić do egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień lub tytułów zawodowych oraz uzyskanie licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:43:04) , zredagowana przez: Anna Świrska (2013-05-23 13:17:05)