Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

 

Osoby niepełnosprawne, to osóby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zarobkowej pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

Organy orzekające o stopniu niepełnosprawności: 

 1. Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych),
 2. Powiatowe Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawnośći - w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych).


Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

 • znaczny
 • umiarkowany
 • lekki

 

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy staniu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczenie trwałe lub okresowe.

 

 

Osoby niepełnosprawnemogą zostać zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku ze statusem:

 • osoby bezrobotnej,
 • osoby poszukującej pracy.

 

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz. 415 z póżn. zm.):

 • szkoleń,
 • stażu,
 • prac interwencyjnych,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy,
 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1,2 i 4 ustawy,
 • finansowanie kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy,
 • studiów podyplomowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:50:06) , zredagowana przez: Zbigniew Ładecki (2016-03-02 13:08:11)