Zgłoszenie krajowej oferty pracy

 SKŁADANIE OFERT PRACY WYŁĄCZNIE NA FORMULARZU KRAJOWEJ OFERTY PRACY :

  1. drogą elektroniczną,
  2. osobiście w siedzibie urzędu,
  3. wysyłając pocztą na adres urzędu,
  4. faksem,

W zależności od potrzeb pracodawców ofertę pracy można złożyć w formie:

  • zawierającej dane umożliwiające identyfikację pracodawcy (oferta otwarta) - polega na udostępnieniu danych zawartych w ofercie poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby posiadają wiedzę o tym kto złożył ofertę i jakie są wymagania dotyczące pracy. Kandydaci do pracy nie muszą być zarejestrowani w urzędzie aby skorzystać z takiej oferty pracy,
  • niezawierająca danych umożliwiających identyfikację pracodawcy (oferta zamknięta) - informacje o ofercie podanej do publicznej wiadomości nie zawierają nazwy firmy i adresu. Osoby otrzymują z urzędu skierowanie do pracy.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149).

 

Zgłoszenie na druku krajowej oferty pracy  obejmuje dane dotyczące:

 

§ 6. 1. Powiatowy urząd pracy pozyskuje i realizuje oferty pracy od pracodawców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „pracodawcami krajowymi”, zwane dalej „krajowymi ofertami pracy”, które dotyczą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy, zwanych dalej „pracą”.
2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:
1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanym dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:
a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,
b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach
– zwane dalej „danymi wymaganymi”.

 

3. Zgłoszenie krajowej oferty pracy może obejmować dane uzupełniające dotyczące:
1) pracodawcy krajowego, w tym: imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej przez pracodawcę, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, preferowaną formę kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę oraz numer
faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji;
2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra;
3) oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie informacji o liczbie osób zarejestrowanych spełniających jego oczekiwania, w szczególności gdy więcej osób zarejestrowanych spełnia wymagania określone w krajowej ofercie pracy,niż jest miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie;
4) liczby osób, która ma zostać skierowana do pracodawcy krajowego;
5) oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie organizacji giełdy pracy lub pomocy w doborze kandydatów w przypadku, o którym mowa w pkt 3.
4. Pracodawca krajowy, dla którego powiatowy urząd pracy prowadzi kartę pracodawcy, o której mowa w § 15, zgłaszając krajową ofertę pracy w tym urzędzie, może ograniczyć dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do podania nazwy pracodawcy i numeru identyfikacji podatkowej oraz danych, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji.
5. W przypadku gdy pracodawca krajowy nie podał w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podstawowego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, nazwy zawodu lub kodu zawodu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, pracownik powiatowego urzędu pracy przyjmujący zgłoszenie tej oferty jest obowiązany odpowiednio do:
1) zapoznania się z danymi dotyczącymi pracodawcy krajowego zawartymi w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON lub innym rejestrze udostępnianym publicznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
2) określenia i przyporządkowania nazwy zawodu lub kodu zawodu odpowiednio do nazwy stanowiska określonego przez pracodawcę krajowego
– oraz uzupełnienia tych informacji w zgłoszeniu krajowej oferty pracy.
§ 7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG zgłoszenie takiej oferty, zwanej dalej „ofertą pracy dla obywateli EOG”, poza danymi wymaganymi
zawiera informacje w zakresie:
1) danych uzupełniających, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2;
2) wymagań w zakresie znajomości języka polskiego z określeniem poziomu jego znajomości;
3) wymagań dotyczących języka, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy dla obywateli EOG,zwani dalej „kandydatami z państw EOG”, mają przekazać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty;
4) możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie;
5) możliwości i warunków sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki ponoszonych przez pracownika;
6) przyczyny wykonywania pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy krajowego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;
7) państw EOG, w których oferta ma być dodatkowo upowszechniona;
8) innych informacji niezbędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy.

 

§ 8. 1. Powiatowy urząd pracy nie później niż w następnym dniu po dniu otrzymania zgłoszenia krajowej oferty pracy przyjmuje tę ofertę do realizacji, jeżeli:
1) jej zgłoszenie zawiera dane wymagane oraz informacje, o których mowa w § 7, w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG;
2) pracodawca krajowy nie zgłosił jej do innego powiatowego urzędu pracy ,równego traktowania w zatrudnieniu, o której mowa w ustawie, zwane dalej „wymaganiami dyskryminującymi”, lub zgłosił tę ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy lub powiatowy urząd pracy podejmie decyzję o nieprzyjęciu tej oferty na podstawie art. 36 ust. 5f ustawy, powiatowy urząd pracy powiadamia tego pracodawcę o odmowie przyjęcia krajowej
oferty pracy do realizacji.
3. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i w razie potrzeby pomaga pracodawcy w uzupełnieniu zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

 

§ 9. 1. Krajowa oferta pracy nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji jest upowszechniana przez:
1) podanie do wiadomości publicznej informacji o tej ofercie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie powiatowego urzędu pracy, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
2) zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG;
3) przekazanie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do powiatowych urzędów pracy wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach;
4) inne formy przekazu, jeżeli powiatowy urząd pracy posiada takie możliwości.

 

Formularz krajowej oferty pracy można złożyć osobiście w siedzibie PUP w pok. nr 1, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, czy też wykorzystując telefax, pocztę elektroniczną, wypełniając i przesyłając "formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy", dostępny na stronie internetowej http://pup.klodzko.pl/

 

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 865-74-08

 

PRACODAWCO PAMIĘTAJ:

 

  1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  2. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu prawa pracy i mogą dyskriminować kandydatów do pracy w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne oraz wyznanie lub orientację seksualną.
  3. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy od pracodawcy, który w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie  przepisów prawa pracy lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

 Pracodawco możesz wypełnić zgłoszenie krajowej oferty pracy  :
Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 5e,f znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

prosimy o korzystanie z aktualnego formularza:krajowej oferty pracy, dostępnego na naszej stronie internetowej.

 

Ofertę możesz zgłosić:

 

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzkuprzy ul. Wyspiańskiego 2 J, pok. 1,

tel. 74 865-74-08;
fax: 74 865-74-34

e-mail: sekretariat@pup.klodzko.pl  , lub

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6,

tel. 74-811-60-50, 74-811-60-70

fax. 74-811-60-60

e-mail: filia.bk@pup.klodzko.pl  ,lub

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 14,

tel. 74-873-50-50, 74-873-50-70

fax. 74-873-50-60;

e-mail: filia.nr@pup.klodzko.pl

 

  

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI POINFORMOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYPADKU, GDY OFERTA PRACY JEST JUŻ NIEAKTUALNA. 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:59:39) , zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2017-07-26 13:07:04)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF DRUK KRAJOWEJ OFERTY PRACY 2016-01-20 151.87kB POBIERZ