Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2018 Styczeń Luty Marzec
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Marzec 2018
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 700 326 402 193 6082 3085 1076 582
w tym
osoby
poprzednio pracujące 650 297 379 180 5589 2748 1069 578
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
15 10 13 7 182 106 118 74
dotychczas nie pracujące 50 29 23 13 493 337 7 4
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 278 139 173 84 2446 1246 452 236
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 - - 15 9 7 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 31 18 24 9 113 66 7 6
Cudzoziemcy 2 1 1 - 8 6 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 260 120 121 61 2228 1220 308 176
Bez doświadczenia zawodowego 103 48 52 27 881 579 8 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 31 - 14 - 880 - 45
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 614 290 291 142 5047 2626 698 391

W tym

Do 30 roku życia 228 112 143 64 1287 820 205 140
Do 25 roku życia 127 66 70 29 602 375 63 40
długotrwale bezrobotne 239 116 110 59 3302 1785 24 20
Powyżej 50 roku życia 148 56 56 24 1946 667 361 158
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 98 71 52 39 1102 950 208 168
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - 1 1 6 5 - -
Niepełnosprawni 38 13 16 10 368 162 61 35
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6271 3180 2537 1278 1139 601
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 700 326 278 139 134 74

z tego

po raz pierwszy 50 24 23 14 9 5
po raz kolejny 650 302 255 125 125 69

z tego

po pracach interwencyjnych 3 3 - - - -
po robotach publicznych 3 - - - 1 -
po stażu 28 19 16 12 3 3
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 3 2 1 1 1 -
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 889 421 369 171

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 402 193 173 84

z tego

niesubsydiowanej 316 160 131 70

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 16 6 7 2
pracy sezonowej 66 31 25 16
subsydiowanej 86 33 42 14

z tego

prac interwencyjnych 48 20 26 11
robót publicznych 2 2 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 20 7 9 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 2 1 1 -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 11 1 4 -
rozpoczęcie szkolenia 7 2 4 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 98 78 40 30
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 30 5 6 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 156 60 71 28
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 49 30 16 11
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 24 12 11 5
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 2 3 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 9 3 3 1
innych 108 36 42 8
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6082 3085 2446 1246
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 474 294 211 144

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1356 850 629 378 1989 688 3387 1846
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 228 112 127 66 148 56 239 116
z tego po raz pierwszy 34 15 26 11 4 2 - -
po raz kolejny 194 97 101 55 144 54 239 116

W tym

po pracach interwencyjnych 1 1 1 1 - - - -
po robotach publicznych - - - - 2 - 2 -
po stażu 22 15 13 10 - - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 2 2 - - - - 2 2
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 286 138 143 63 191 77 324 177

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 143 64 70 29 56 24 110 59

z tego

niesubsydiowanej 107 52 52 26 48 19 86 50
z tego podjęcie działalności gospodarczej 4 1 - - 1 - 6 2
w tym pracy sezonowej 18 8 8 4 17 7 24 11
subsydiowanej 36 12 18 3 8 5 24 9
z tego prac interwencyjnych 9 3 7 2 7 4 16 5
robót publicznych - - - - 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 6 2 - - - 7 4
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1 - 1 - - - - -
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 3 2 1 - - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 11 1 7 1 - - 1 -
rozpoczęcia szkolenia 5 2 1 - - - 2 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 36 27 20 13 10 9 31 27
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 20 4 12 3 5 - 10 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 47 24 22 11 35 12 64 27
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 15 10 6 5 14 7 26 18
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 24 12 20 10
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 5 1 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 9 3 - -
innych 20 7 12 2 33 9 58 29
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 11 4 11 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1287 820 602 375 1946 667 3302 1785
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 245 162 173 111 117 50 174 121
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 294 146
zatrudnione przy robotach publicznych 6 5
odbywające szkolenie 8 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 321 235
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne 3 1
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 202 89
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 13 5

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 7 2
innych 4 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 197 86

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 24 16
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 42 24 163 95
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 138 79 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 138 79 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 1 8 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 2 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 1 - 9 2