Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Kwiecień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 799 401 634 272 7407 3694 1397 760
w tym
osoby
poprzednio pracujące 738 367 593 254 6809 3311 1395 760
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
24 14 17 10 287 162 191 108
dotychczas nie pracujące 61 34 41 18 598 383 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 316 144 272 108 2961 1500 589 317
w tym posiadający gospodarstwo rolne 1 - 2 - 27 15 11 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 64 43 36 15 85 54 12 11
Cudzoziemcy 1 - 3 1 15 9 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 284 139 194 89 2676 1414 389 224
Bez doświadczenia zawodowego 121 64 71 31 1051 639 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 56 - 20 - 911 - 57
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 762 370 493 196 6246 3173 840 466

W tym

Do 30 roku życia 276 148 184 77 1600 974 264 179
Do 25 roku życia 162 91 96 39 721 425 72 46
długotrwale bezrobotne 314 148 222 86 4191 2161 29 20
Powyżej 50 roku życia 195 69 167 49 2397 874 408 169
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 106 88 62 38 1177 1000 238 196
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 40 24 24 10 410 191 68 32
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 7931 3915 3163 1581 1471 801
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 799 401 316 144 161 88

z tego

po raz pierwszy 72 51 28 17 10 8
po raz kolejny 727 350 288 127 151 80

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 7 1 3 1 1 -
po stażu 38 26 16 9 2 2
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych 1 - 1 - - -
po szkoleniu 29 8 13 4 8 2
po pracach społecznie użytecznych 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1323 622 518 225

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 634 272 272 108

z tego

niesubsydiowanej 396 194 185 82

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 25 9 14 5
pracy sezonowej 86 48 40 18
subsydiowanej 238 78 87 26

z tego

prac interwencyjnych 39 17 10 5
robót publicznych 128 20 47 5
podjęcia działalności gospodarczej 9 4 3 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 12 9 4 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 18 8 10 4
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 32 20 13 8
rozpoczęcie szkolenia 26 16 12 7
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 114 81 43 29
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 70 24 7 1
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 42 19 18 9
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 227 90 95 34
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 83 56 32 23
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 13 9 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 4 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 7 6 1 1
innych 98 45 32 11
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 7407 3694 2961 1500
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 636 373 264 167

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1739 1033 788 450 2553 934 4437 2282
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 276 148 162 91 195 69 314 148
z tego po raz pierwszy 58 42 38 28 8 5 - -
po raz kolejny 218 106 124 63 187 64 314 148

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 4 1 3 1
po stażu 19 14 16 11 4 3 6 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych 1 - - - - - 1 -
po szkoleniu 12 5 5 2 4 - 8 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 399 199 219 110 351 129 560 269

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 184 77 96 39 167 49 222 86

z tego

niesubsydiowanej 109 44 59 24 84 35 128 67
z tego podjęcie działalności gospodarczej 5 3 1 1 4 - 12 3
w tym pracy sezonowej 19 6 12 3 19 8 31 20
subsydiowanej 75 33 37 15 83 14 94 19
z tego prac interwencyjnych 7 1 4 - 10 5 17 7
robót publicznych 15 2 9 1 68 7 66 8
podjęcia działalności gospodarczej 2 1 - - 2 - 3 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 2 - - 3 2 4 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 17 7 7 3 - - 1 -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 32 20 17 11 - - 3 2
rozpoczęcia szkolenia 5 2 3 1 4 3 11 6
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 61 46 38 30 7 4 38 28
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 2 1 - 30 5 52 21
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 13 7 10 6 7 3 23 12
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 77 35 44 16 50 15 110 54
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 28 18 18 11 24 17 41 29
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 13 9 8 6
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 6 3 1 -
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 7 6 - -
innych 27 12 9 7 36 15 54 27
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 16 8 10 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1600 974 721 425 2397 874 4191 2161
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 324 210 224 139 167 68 263 175
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 186 112
zatrudnione przy robotach publicznych 115 27
odbywające szkolenie 26 13
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 421 283
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 83 32
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 203 93
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 8 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 12 4

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 2 2
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 1
innych 1 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 199 94

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 35 19
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 22 17
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 50 29 161 95
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 121 82 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 121 82 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 15 9
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 4 3
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 2 14 4