Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Lipiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 895 442 449 207 6649 3430 1221 708
w tym
osoby
poprzednio pracujące 797 393 419 191 6073 3057 1219 707
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
28 18 18 10 244 139 160 92
dotychczas nie pracujące 98 49 30 16 576 373 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 343 163 166 77 2646 1389 484 277
w tym posiadający gospodarstwo rolne 2 1 4 4 16 10 4 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 51 27 20 15 83 41 3 2
Cudzoziemcy 1 - 1 - 13 6 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 316 156 142 72 2364 1302 318 191
Bez doświadczenia zawodowego 163 79 56 32 981 617 4 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 53 - 18 - 885 - 62
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 798 401 347 159 5650 2977 791 473

W tym

Do 30 roku życia 310 151 136 71 1439 887 219 157
Do 25 roku życia 185 85 75 35 654 373 55 37
długotrwale bezrobotne 313 165 155 73 3721 1991 30 17
Powyżej 50 roku życia 197 87 106 39 2176 836 380 182
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 122 86 38 24 1135 959 243 195
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 3 3 - - 5 5 1 1
Niepełnosprawni 64 29 20 7 410 201 77 41
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6669 3409 2648 1386 1210 683
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 895 442 343 163 185 107

z tego

po raz pierwszy 103 60 46 21 10 7
po raz kolejny 792 382 297 142 175 100

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - - -
po robotach publicznych 2 - 2 - - -
po stażu 38 21 15 8 3 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 43 16 15 5 11 2
po pracach społecznie użytecznych 2 2 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 915 421 345 160

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 449 207 166 77

z tego

niesubsydiowanej 342 164 127 62

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 14 5 4 2
pracy sezonowej 93 54 31 17
subsydiowanej 107 43 39 15

z tego

prac interwencyjnych 19 8 7 2
robót publicznych 16 7 4 2
podjęcia działalności gospodarczej 17 5 7 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 28 8 10 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 7 4 2 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 20 11 9 4
rozpoczęcie szkolenia 4 1 3 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 75 40 35 17
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 10 5 - -
w tym w ramach PAI 10 5 - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 4 3 2 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 25 6 10 2
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 177 74 68 25
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 55 40 16 15
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 12 6 3 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 6 2 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 9 5 5 2
innych 89 32 33 17
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6649 3430 2646 1389
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 580 350 252 163

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1410 883 623 368 2217 839 3812 2013
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 310 151 185 85 197 87 313 165
z tego po raz pierwszy 80 46 70 39 9 6 - -
po raz kolejny 230 105 115 46 188 81 313 165

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - 1 - - - 1 -
po robotach publicznych - - - - 2 - 2 -
po stażu 14 8 9 6 5 2 14 8
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 26 7 15 4 2 1 10 4
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1 2 2
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 262 134 143 72 238 90 404 187

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 136 71 75 35 106 39 155 73

z tego

niesubsydiowanej 99 52 51 23 74 28 121 59
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 - 1 - 4 1 9 3
w tym pracy sezonowej 38 22 18 9 21 9 38 21
subsydiowanej 37 19 24 12 32 11 34 14
z tego prac interwencyjnych 2 2 2 2 10 4 8 3
robót publicznych 1 1 - - 9 4 3 3
podjęcia działalności gospodarczej 3 - 2 - 4 1 6 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 1 2 - 9 2 13 3
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 7 4 4 2 - - 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 20 11 14 8 - - 3 2
rozpoczęcia szkolenia 1 - 1 - 1 - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 33 14 25 11 13 4 25 14
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - 1 - 2 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - 2 1 4 3
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 11 5 7 4 6 - 17 4
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 47 23 25 14 39 14 100 47
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 17 15 9 8 15 11 31 24
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 12 6 11 5
nabycia praw emerytalnych lub rentowych - - - - 1 - 6 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 9 5 - -
innych 17 6 1 - 33 10 52 14
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 19 13 11 8 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1439 887 654 373 2176 836 3721 1991
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 300 197 213 132 154 66 227 156
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 210 115
zatrudnione przy robotach publicznych 250 48
odbywające szkolenie 12 3
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 554 348
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 92 35
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 204 102
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 18 8
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 16 11

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 2 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 7 5
innych 7 5
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 206 99

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 35 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 32 23
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 50 25 200 99
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 94 50 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 94 50 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 13 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 5 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 3 1 22 11