Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Czerwiec 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 879 410 545 231 6669 3409 1210 683
w tym
osoby
poprzednio pracujące 799 376 512 215 6105 3045 1208 682
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
25 12 15 8 255 143 169 98
dotychczas nie pracujące 80 34 33 16 564 364 2 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 339 152 228 97 2648 1386 493 279
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 2 3 - 21 14 6 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 47 22 16 9 76 41 5 3
Cudzoziemcy 1 - 1 - 15 7 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 308 141 170 75 2382 1304 336 199
Bez doświadczenia zawodowego 159 78 77 33 970 617 4 2
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 58 - 23 - 883 - 61
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 833 391 423 180 5695 2972 787 456

W tym

Do 30 roku życia 316 141 187 85 1410 883 228 164
Do 25 roku życia 169 72 99 47 623 368 57 37
długotrwale bezrobotne 335 175 188 77 3812 2013 30 17
Powyżej 50 roku życia 211 97 110 27 2217 839 379 167
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 118 84 57 42 1113 948 238 193
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 2 2 - -
Niepełnosprawni 55 19 19 8 402 194 71 35
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6958 3531 2773 1439 1275 713
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 879 410 339 152 171 87

z tego

po raz pierwszy 87 38 39 18 14 7
po raz kolejny 792 372 300 134 157 80

z tego

po pracach interwencyjnych 2 1 2 1 - -
po robotach publicznych 7 2 3 1 2 1
po stażu 21 17 9 7 1 1
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 60 19 26 9 10 3
po pracach społecznie użytecznych 1 1 - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1168 532 464 205

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 545 231 228 97

z tego

niesubsydiowanej 375 172 157 74

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 30 13 14 7
pracy sezonowej 84 44 30 15
subsydiowanej 170 59 71 23

z tego

prac interwencyjnych 33 11 10 3
robót publicznych 39 7 23 4
podjęcia działalności gospodarczej 31 8 13 5
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 29 11 12 5
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 8 4 5 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 30 18 8 4
rozpoczęcie szkolenia 66 21 27 8
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 91 48 34 22
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 4 1 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 45 14 20 5
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 214 96 89 40
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 79 56 27 17
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 18 11 5 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 16 9 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 10 8 6 5
innych 80 37 26 7
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6669 3409 2648 1386
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 583 341 244 162

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1521 936 684 399 2267 847 3963 2072
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 316 141 169 72 211 97 335 175
z tego po raz pierwszy 70 31 58 25 10 5 - -
po raz kolejny 246 110 111 47 201 92 335 175

W tym

po pracach interwencyjnych 1 - - - - - 1 1
po robotach publicznych - - - - 4 1 3 -
po stażu 14 12 8 7 2 1 3 3
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 19 5 7 3 10 4 30 15
po pracach społecznie użytecznych - - - - 1 1 1 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 410 185 224 99 261 105 486 234

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 187 85 99 47 110 27 188 77

z tego

niesubsydiowanej 119 55 66 30 74 20 121 57
z tego podjęcie działalności gospodarczej 3 1 2 1 6 1 11 5
w tym pracy sezonowej 31 18 18 10 23 11 31 15
subsydiowanej 68 30 33 17 36 7 67 20
z tego prac interwencyjnych 4 1 2 1 7 2 16 7
robót publicznych 5 - 2 - 22 4 20 6
podjęcia działalności gospodarczej 11 4 2 1 2 - 16 1
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 10 3 7 2 5 1 11 4
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 8 4 4 1 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 30 18 16 12 - - 4 2
rozpoczęcia szkolenia 37 10 17 5 7 3 21 10
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 60 30 41 20 6 2 23 10
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 1 - - - 2 - 2 1
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 20 4 16 3 6 3 19 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 73 37 36 13 40 15 112 58
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 18 11 9 6 24 21 48 35
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 18 11 16 9
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 13 6 9 5
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 10 8 - -
innych 13 7 5 4 25 9 48 22
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 17 9 6 4 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1410 883 623 368 2217 839 3812 2013
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 291 192 206 128 162 64 237 154
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 206 120
zatrudnione przy robotach publicznych 228 41
odbywające szkolenie 50 17
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 529 339
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych - -
odbywające prace społecznie użyteczne 91 36
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 204 95
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 16 10
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 16 3

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia 1 -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 6 1
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 6 1
innych 3 1
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 204 102

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 35 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 29 22
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 69 41 192 101
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 140 60 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 140 60 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 1 - 15 7
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 6 3
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 8 7 22 13