Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Luty 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 862 405 455 243 8070 3973 1508 811
w tym
osoby
poprzednio pracujące 783 364 431 230 7402 3555 1506 811
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
28 18 10 8 303 178 205 119
dotychczas nie pracujące 79 41 24 13 668 418 2 -
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 326 150 197 101 3264 1618 637 332
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 3 1 1 27 16 11 6
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 21 17 7 175 84 13 9
Cudzoziemcy - - 1 - 18 11 1 -
Bez kwalifikacji zawodowych 308 139 133 74 2885 1507 415 227
Bez doświadczenia zawodowego 172 85 50 25 1139 692 2 -
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 45 - 14 - 940 - 52
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 821 400 335 166 6795 3415 917 503

W tym

Do 30 roku życia 311 161 158 78 1734 1026 301 192
Do 25 roku życia 168 78 80 38 802 459 103 57
długotrwale bezrobotne 343 166 142 76 4551 2327 22 17
Powyżej 50 roku życia 182 70 79 34 2605 958 434 178
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 116 85 47 32 1214 1010 257 208
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 3 3 1 1
Niepełnosprawni 62 30 13 8 448 207 80 42
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 8312 4147 3379 1706 1551 830
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 862 405 326 150 188 99

z tego

po raz pierwszy 87 43 35 18 14 9
po raz kolejny 775 362 291 132 174 90

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 11 - 11 - 2 -
po stażu 12 7 6 4 - -
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 2 - - - - -
po pracach społecznie użytecznych - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1104 579 441 238

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 455 243 197 101

z tego

niesubsydiowanej 387 199 165 78

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 13 4 7 1
pracy sezonowej 100 58 43 27
subsydiowanej 68 44 32 23

z tego

prac interwencyjnych 21 14 12 6
robót publicznych 2 2 2 2
podjęcia działalności gospodarczej 7 4 3 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 10 6 2 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 24 16 13 10
rozpoczęcie szkolenia - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 129 85 63 43
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 11 5 1 -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 27 13 6 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 239 106 85 44
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 90 53 30 18
podjęcia nauki - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 8 6 2 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 5 4 1 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 5 3 1 1
innych 135 61 55 26
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 8070 3973 3264 1618
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 695 398 293 180

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1838 1090 857 498 2638 985 4651 2410
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 311 161 168 78 182 70 343 166
z tego po raz pierwszy 69 35 56 28 8 3 - -
po raz kolejny 242 126 112 50 174 67 343 166

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych - - - - 9 - 7 -
po stażu 6 5 4 3 1 - 1 1
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu - - - - - - 2 -
po pracach społecznie użytecznych - - - - - - - -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 393 208 210 110 215 97 443 249

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 158 78 80 38 79 34 142 76

z tego

niesubsydiowanej 119 54 59 27 69 26 130 68
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 - - 4 - 7 1
w tym pracy sezonowej 35 16 17 7 19 12 29 16
subsydiowanej 39 24 21 11 10 8 12 8
z tego prac interwencyjnych 5 4 4 3 6 4 4 2
robót publicznych - - - - 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 2 - - - 1 1 4 3
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 4 2 4 2 2 2 3 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 4 2 1 - - - 1 1
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 24 16 12 6 - - - -
rozpoczęcia szkolenia - - - - - - - -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 70 38 43 24 11 8 42 30
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 3 2 1 1 2 - 11 5
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 14 8 8 5 - - 9 5
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 85 42 42 17 41 14 118 59
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 21 13 12 7 26 18 53 36
podjęcia nauki - - - - - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 8 6 6 4
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 3 2 3 3
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 5 3 - -
innych 41 26 23 17 40 12 59 31
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 22 17 13 7 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1734 1026 802 459 2605 958 4551 2327
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 372 225 266 157 165 71 271 183
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 179 102
zatrudnione przy robotach publicznych 40 17
odbywające szkolenie 2 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 276 186
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne - -
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 197 83
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 11 2
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 14 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 1 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 5
innych 5 2
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 194 78

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 39 16
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 16 7
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 60 36 155 93
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 151 95 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 151 95 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy - - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - 1 -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 1 -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku - - 17 11
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 4 3
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 5 - 13 1