Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Grudzień 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 920 407 374 201 6136 3188 1150 645
w tym
osoby
poprzednio pracujące 846 369 324 180 5640 2855 1144 642
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
22 13 18 10 201 120 131 81
dotychczas nie pracujące 74 38 50 21 496 333 6 3
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 376 161 153 80 2478 1283 488 258
w tym posiadający gospodarstwo rolne 3 1 4 2 20 15 11 7
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 42 25 44 22 131 81 9 8
Cudzoziemcy 2 - - - 8 4 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 318 140 138 71 2182 1215 302 179
Bez doświadczenia zawodowego 166 88 90 43 896 587 8 4
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 64 - 34 - 866 - 55
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 795 375 360 186 5123 2728 732 420

W tym

Do 30 roku życia 298 141 184 81 1340 862 203 136
Do 25 roku życia 174 84 104 42 619 387 60 37
długotrwale bezrobotne 496 234 124 66 3369 1835 30 23
Powyżej 50 roku życia 345 132 76 35 1937 704 364 161
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 106 84 70 56 1080 937 223 186
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 1 1 - - 7 6 - -
Niepełnosprawni 58 26 20 12 390 177 70 35
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 5870 3129 2354 1251 1083 622
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 920 407 376 161 188 89

z tego

po raz pierwszy 73 39 35 20 12 7
po raz kolejny 847 368 341 141 176 82

z tego

po pracach interwencyjnych 1 - - - - -
po robotach publicznych 13 5 3 1 4 1
po stażu 141 80 58 37 19 14
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 10 1 5 1 3 -
po pracach społecznie użytecznych 62 18 10 1
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 654 348 252 129

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 374 201 153 80

z tego

niesubsydiowanej 261 144 104 60

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 9 6 4 1
pracy sezonowej 69 38 26 13
subsydiowanej 113 57 49 20

z tego

prac interwencyjnych 32 16 11 4
robót publicznych 4 2 1 -
podjęcia działalności gospodarczej 27 13 17 6
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 35 17 15 7
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 9 7 3 2
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 6 2 2 1
rozpoczęcie szkolenia 11 1 8 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 33 27 9 9
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 1 1 - -
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 27 15 11 6
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 119 55 34 11
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 46 21 19 14
podjęcia nauki 1 1 - -
osiągnięcia wieku emerytalnego 3 3 1 1
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 10 6 4 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 9 3 4 2
innych 20 14 9 3
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6136 3188 2478 1283
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 511 322 236 160

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1396 900 653 402 1762 646 3150 1764
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 298 141 174 84 345 132 496 234
z tego po raz pierwszy 53 29 44 24 4 2 - -
po raz kolejny 245 112 130 60 341 130 496 234

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 1 - - - 10 4 5 3
po stażu 68 35 39 20 19 10 34 19
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 3 1 2 1 - - 1 -
po pracach społecznie użytecznych 4 2 2 1 25 3 56 17
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 334 165 200 93 170 74 277 163

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 184 81 104 42 76 35 124 66

z tego

niesubsydiowanej 139 64 75 31 62 31 103 59
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 1 1 - 1 - 6 5
w tym pracy sezonowej 25 12 17 9 14 5 30 18
subsydiowanej 45 17 29 11 14 4 21 7
z tego prac interwencyjnych 8 - 6 - 7 2 6 3
robót publicznych - - - - 1 1 - -
podjęcia działalności gospodarczej 12 6 4 2 4 1 8 2
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 10 2 6 1 2 - 7 2
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 9 7 7 6 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 6 2 6 2 - - - -
rozpoczęcia szkolenia 5 1 3 1 - - 1 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 32 26 24 18 - - 6 5
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych - - - - - - - -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych - - - - - - 1 1
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 14 8 11 6 2 1 8 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 77 33 48 19 46 14 89 51
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 8 5 4 3 11 8 25 19
podjęcia nauki 1 1 1 1 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 3 3 2 2
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 1 1 1 4 1 2 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 9 3 - -
innych 12 9 4 2 19 9 19 10
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 20 14 8 6 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1340 862 619 387 1937 704 3369 1835
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 276 188 197 128 118 51 192 136
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 273 144
zatrudnione przy robotach publicznych 20 7
odbywające szkolenie 11 2
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 214 146
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne 3 2
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 189 82
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 21 10
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 6 -

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 -
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 2 -
innych 1 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 204 92

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 34 15
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 30 19
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 51 30 139 84
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 60 35 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 59 35 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 1 - X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 2 - 8 4
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii 1 - 3 1
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 1 16 6