Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Informacje o bezrobociu

Powiat kłodzki

Zobacz również:
2017 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik
2016 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2015 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2014 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2013 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2012 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2011 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
2010 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Październik 2017
1.1. Struktura bezrobotnych
Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni, którzy podjęli pracę Bezrobotni zarejestrowani
ogółem w tym z prawem do zasiłku
w miesiącu sprawozdawczym w końcu m-ca sprawozdawczego
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Ogółem 1063 517 577 305 6224 3302 1124 660
w tym
osoby
poprzednio pracujące 937 454 524 282 5669 2940 1121 659
w tym zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
46 34 24 17 226 135 153 93
dotychczas nie pracujące 126 63 53 23 555 362 3 1
Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)
Zamieszkali na wsi 397 182 226 114 2459 1315 448 251
w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 1 1 1 22 13 7 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 75 32 41 19 144 73 5 5
Cudzoziemcy 3 1 1 - 9 6 - -
Bez kwalifikacji zawodowych 395 179 156 92 2211 1239 299 176
Bez doświadczenia zawodowego 218 108 98 48 970 624 7 3
Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - 80 - 30 - 896 - 54
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 921 455 441 229 5226 2823 717 418

W tym

Do 30 roku życia 353 163 218 102 1429 927 196 139
Do 25 roku życia 238 109 119 55 704 420 56 37
długotrwale bezrobotne 384 214 168 103 3401 1881 41 25
Powyżej 50 roku życia 236 100 94 37 1902 713 357 162
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej - - - - - - - -
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 98 69 62 46 1118 958 207 175
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia - - - - 4 4 - -
Niepełnosprawni 79 40 35 24 376 179 72 32
1.2. Bilans bezrobotnych
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety z ogółem zamieszkali na wsi z ogółem z prawem do zasiłku
razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 6594 3504 2592 1401 1167 681
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 1063 517 397 182 207 125

z tego

po raz pierwszy 135 69 58 31 26 18
po raz kolejny 928 448 339 151 181 107

z tego

po pracach interwencyjnych - - - - - -
po robotach publicznych 43 12 17 2 18 4
po stażu 94 62 38 23 12 9
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - -
po szkoleniu 37 6 15 1 4 1
po pracach społecznie użytecznych 16 6 1 -
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym 1433 719 530 268

z przyczyn

podjęcia pracy w m-cu sprawozd. 577 305 226 114

z tego

niesubsydiowanej 434 232 178 90

w tym

podjęcie działalności gospodarczej 12 6 5 3
pracy sezonowej 100 55 30 12
subsydiowanej 143 73 48 24

z tego

prac interwencyjnych 35 25 11 8
robót publicznych 4 4 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 18 6 5 -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - -
podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego 33 11 10 4
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 21 11 7 6
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - -
inne 32 16 14 5
rozpoczęcie szkolenia 30 7 12 1
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - -
rozpoczęcie stażu 42 28 20 13
w tym w ramach bonu stażowego - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 1 - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 6 1 - -
w tym w ramach PAI - - - -
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych 17 10 4 2
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy 47 16 12 7
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 231 87 77 29
dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego 84 50 25 14
podjęcia nauki 10 7 5 3
osiągnięcia wieku emerytalnego 187 111 75 43
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 9 4 4 1
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 12 8 3 2
innych 180 85 67 39
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 6224 3302 2459 1315
w tym zarejestrowani po raz pierwszy 579 359 254 169

1.3. Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wyszczególnienie Do 30 roku życia Do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia Długotrwale bezrobotni
razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 1537 984 734 437 2103 813 3631 2000
Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 353 163 238 109 236 100 384 214
z tego po raz pierwszy 96 45 85 39 16 8 - -
po raz kolejny 257 118 153 70 220 92 384 214

W tym

po pracach interwencyjnych - - - - - - - -
po robotach publicznych 2 - 2 - 23 6 13 4
po stażu 46 30 34 24 7 5 25 17
po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych - - - - - - - -
po szkoleniu 24 5 19 2 1 - 8 1
po pracach społecznie użytecznych - - - - 12 2 15 6
Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym 453 213 259 123 437 200 614 333

z tego z przyczyn

podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym 218 102 119 55 94 37 168 103

z tego

niesubsydiowanej 142 69 75 37 72 27 140 85
z tego podjęcie działalności gospodarczej 2 - - - 2 2 1 1
w tym pracy sezonowej 27 14 17 7 25 9 39 24
subsydiowanej 76 33 44 18 22 10 28 18
z tego prac interwencyjnych 6 2 - - 9 6 14 12
robót publicznych - - - - 3 3 1 1
podjęcia działalności gospodarczej 9 2 6 2 1 - - -
w tym w ramach bonu na zasiedlenie - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 8 2 6 1 9 1 10 4
podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 21 11 12 6 - - - -
podjęcia pracy w ramach bonu zatrudnieniowego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach świadczenia aktywizacyjnego - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach grantu na telepracę - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne - - - - - - - -
podjęcia pracy w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - - - - - - - -
inne 32 16 20 9 - - 3 1
rozpoczęcia szkolenia 23 5 18 3 1 - 4 -
w tym w ramach bonu szkoleniowego - - - - - - - -
rozpoczęcia stażu 37 24 30 20 - - 4 4
w tym w ramach bonu stażowego - - - - - - - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - - - - - - - -
rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 2 1 1 1 3 - 4 -
w tym w ramach PAI - - - - - - - -
skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecenia działań aktywizacyjnych 4 4 3 3 6 2 17 10
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, w tym w ramach PAI 25 6 12 6 1 1 11 3
odmowy ustalenia profilu pomocy - - - - - - - -
niepotwierdzenia gotowości do pracy 84 36 44 16 39 10 84 36
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 20 11 11 5 24 10 52 37
podjęcia nauki 10 7 10 7 - - - -
osiągnięcia wieku emerytalnego - - - - 187 111 147 85
nabycia praw emerytalnych lub rentowych 2 1 1 - 5 1 3 2
nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego - - - - 12 8 1 1
innych 28 16 10 7 65 20 119 52
Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 8 7 9 3 - - - -
Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 1429 927 704 420 1902 713 3401 1881
w tym zarejstrowanych po raz pierwszy 319 215 236 147 147 64 203 142
1.4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Wyszczególnienie Razem Kobiety
w końcu miesiąca sprawozdawczego

Osoby bezrobotne

zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych 231 123
zatrudnione przy robotach publicznych 92 21
odbywające szkolenie 8 4
w tym w ramach bonu szkoleniowego - -
odbywające staż 384 235
w tym w ramach bonu stażowego - -
odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych 1 -
odbywające prace społecznie użyteczne 78 25
w tym w ramach PAI - -
zatrudnione w ramach świadczenia aktywizacyjnego - -
zatrudnione w ramach grantu na telepracę - -
zatrudnione w ramach refundacji składek na ubezpieczenie społeczne - -
zatrudnione w ramach dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 roku życia - -
w tym powyżej 60 roku życia - -


Dział 2. POSZUKUJĄCY PRACY, OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU AKTYWIZACYJNEGO, OSOBY UCZESTNICZĄCE W DZIAŁANIACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, CUDZOZIEMCY Z PRAWEM DO ZASIŁKU
2.1. Poszukujący pracy
Wyszczególnienie Ogółem Kobiety
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie 191 86
Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 13 5
Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym 14 7

z tego z przyczyn

podjęcia pracy - -
rozpoczęcia szkolenia - -
rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych - -
niepotwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie 3 3
niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu - -
dobrowolnej rezygnacji 8 4
innych 3 -
Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego 190 84

w tym

niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu 30 12
będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy - -
zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji - -
otrzymujący świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny - -
uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji - -
żołnierze rezerwy - -
pobierający rentę szkoleniową - -
pobierający świadczenie szkoleniowe - -
podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem - -
cudzoziemcy - -
pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 28 19
2.2. Osoby które:
Wyszczególnienie Razem Kobiety Razem Kobiety
w miesiącu sprawozdawczym w końcu miesiąca sprawozdawczego
nabyły uprawnienie do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia skierowane przez powiatowy urząd pracy - - - -
z własnej inicjatywy 50 29 148 91
rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS 131 64 X X

z tego

projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 45 26 X X
projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy 86 38 X X
Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku - - - -
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - - -
Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku 3 1 9 6
w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii - - 3 2
Polacy z prawem do zasiłku transferowego 2 - 14 3