Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP
Terminarz wypłacania świadczeń

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terenie RP

 

 

Zatrudnienie cudzoziemca


Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pomocą strony www.praca.gov.pl lub osobiście poprzez złożenie oświadczenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku w pokoju nr 1.


Rejestracji oświadczeń dla cudzoziemca drogą elektroniczną


Od dnia 10.01.2017 r. pracodawców składających w tut. Urzędzie miesięcznie powyżej 5 oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy prosimy o dokonywanie rejestracji ww. dokumentów drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl.

 

Uwaga!


Nowe zmiany dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców.


W związku z toczącymi się pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz kontekście pojawiających się doniesień medialnych na temat wejścia w życie nowych rozwiązań w zakresie powierzenia pracy cudzoziemcom.


Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje ,że zmiany przepisów dotyczące pracy sezonowej cudzoziemców wynikające z wdrożenia tzw. dyrektywy sezonowej (2014/36/UE) wejdą w życie najwcześniej w dniu 1 kwietnia 2017 r. , natomiast zasadnicze zmiany dotyczące tzw. procedury „oświadczeniowej” zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r.


Zgodnie z § 1 pkt 20 rozporządzenia w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów powierzających im wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy.

 

Procedura rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy.


I. Rejestracja oświadczenia przez Podmiot (pracodawca lub osoba fizyczna), zamierzający powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 1. Rejestracji oświadczenia dokonuje osobiście pracodawca.
 2. W przypadku braku możliwości osobistej rejestracji, oświadczenie może złożyć i odebrać pełnomocnik pracodawcy.
 3. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu
  w odnośnym dokumencie rejestracyjnym.
 4. Jeżeli osoba odbierająca oświadczenie nie jest pracodawcą lub osobą upoważnioną z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w odnośnym dokumencie rejestracyjnym, oświadczenie może odebrać:
  •  inny pracownik firmy legitymujący się pisemnym upoważnieniem pracodawcy,
  •  inna osoba (członek rodziny) legitymujący się pisemnym upoważnieniem.
 5. Podmiot składa oryginał oświadczenia wraz z pouczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
  w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania składającego.
 6. Każdy dokument rejestruje się w księdze korespondencyjnej po wcześniejszym zweryfikowaniu oświadczenia .
 7. Oświadczenie jest rejestrowane w systemie SYRIUSZ i wydane Podmiotowi w terminie pięciu dni po jego złożeniu w Powiatowym Urzędzie pracy w Kłodzku.
 8. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku nie sporządza kopii oświadczeń dla pracodawców, nie wylicza wykorzystanych okresów wykonywania pracy przez cudzoziemców.
 9. Zarejestrowane oświadczenie podmiot przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje w konsulacie polskim kraju stałego zamieszkania cudzoziemca wizę w celu wykonywania pracy.
 10. Podmiot zatrudnia cudzoziemca po uzyskaniu wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu.
 11. Oświadczenia, które noszą znamiona przerabiania i skreślenia lub posiadają błędy formalne nie będą rejestrowane.


  Agencje Zatrudnienia składające w tut. Urzędzie oświadczenia są zobowiązane do wpisywania NR KRAZ (jest to wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzony przez Marszałka Województwa właściwego dla siedziby pracodawcy) obok nazwy firmy lub miejsca wykonywania pracy (art.19g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.)


II. Termin złożenia oświadczenia i rozpoczęcie zatrudnienia:

 

 1. Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi składa oświadczenia co najmniej 5 dni (robocze) przed dniem zamierzonego podjęcia pracy.
 2. W sprawach wymagających zebrania materiałów dowodowych dotyczących okresów wykonywania pracy przez cudzoziemca termin ten może zostać przedłużony do 30 dni.
 3. Nie jest możliwe zarejestrowanie oświadczenia, w którym wskazano wsteczną datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca.
 4. W przypadku kiedy cudzoziemiec dopiero będzie ubiegać się o wizę na podstawie zarejestrowanego w PUP oświadczenia, termin rozpoczęcia pracy powinien uwzględniać czas potrzebny na załatwienie formalności.
 5. Jeśli posiada on już wizę uprawniającą do podjęcia pracy na terenie RP, oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi winno być złożone co najmniej na pięć dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca.


III. Wymagane dokumenty do rejestracji oświadczenia:

 

 1. Podczas rejestracji oświadczenia Powiatowy Urząd Pracy prosi o przedstawienie do wglądu następujących dokumentów:

  • wpis do KRS lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub
  • zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej
   i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność rolniczą lub
  • dowód osobisty – w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącą działalności gospodarczej ani rolniczej.

 

 


IV. Odbiór oświadczenia następuje poprzez złożenie stosownej adnotacji „odebrano oryginał”, wpisaniu daty oraz złożeniu podpisu przez osobę odbierającą oświadczenie / wymienioną w I punkt 1,2,3,4 /

Zatrudnianie cudzoziemców na okres przekraczający 6 miesięcy wymaga uzyskania zezwolenia na pracę w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EUG składa wniosek o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Podmiot musi uzyskać informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. W tym celu należy zgłosić ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec.

Zezwolenie na pracę jest wymagane m.in. jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP.

Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy;
 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.


Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.


Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w imieniu starosty wydaje informację w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku braku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach,
 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku zorganizowania rekrutacji wśród osób bezrobotnych 
  i poszukujących pracy.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę jest uzyskanie zezwolenia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, Powiatowy Urząd Pracy:

 • przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy,
 • niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy;
 • informuje podmiot składający ofertę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy;
 • kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy do podmiotu składającego ofertę;
 • dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
 • w ww. terminach wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.


Szczegółowe informacje uzyskać można:

 Powiatowy Urząd Pracy

w Kłodzku

ul. Wyspiańskiego 2 J , 57 - 300 Kłodzko

 

I piętro, pok. 1

 

w godzinach: 8.00 - 14.00, tel. 74/ 865 74 39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Klaudia Woszczuła (2012-12-20 11:58:08)
Zredagowana przez: Klaudia Woszczuła (2017-11-15 13:17:31)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/oswiadczenie-o-zamiarze-powierzenia-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi-na-terenie-rp/192