Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Pożyczka szkoleniowa
Terminarz wypłacania świadczeń

Pożyczka szkoleniowa

Regulamin udzielania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy   (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 2. rozporządzenie MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 177, poz. 1193).
 3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 5. Kodeks cywilny.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 1. Starosta, na wniosek osoby uprawnionej, może udzielić z Funduszu Pracy pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 2. Pomoc, o której mowa wyżej realizowana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia i do wysokości przyznanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na jej finansowanie.
 3. Udzielanie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia możliwe jest w przypadku posiadania w dyspozycji Dyrektora limitowanych środków Funduszu Pracy oraz po spełnieniu przez osobę bezrobotną i inną osobę uprawnioną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku, ubiegającą się o udzielenie pożyczki, wymogów ustawowych i formalnych.

 

§2

Pożyczka może być udzielona na wniosek osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku, jako:

 1. bezrobotna;
 2. poszukująca pracy, która:
  • jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • jest zatrudniona u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;
  • jest żołnierzem rezerwy;
  • pobiera rentę szkoleniową;
  • pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70, ust.6;
  • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
 3. pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

 

§3

 1. Osoba uprawniona ubiegająca się o pożyczkę składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie co najmniej 30 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia szkolenia.

§4

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku powiadamia osobę uprawnioną o sposobie rozpatrzenia wniosku w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

 

§5

 1. Starosta może, na wniosek osoby uprawnionej, może udzielić pożyczki, jeżeli uzasadni ona potrzebę udzielenia tej formy pomocy.
 2. W uzasadnionych przypadkach udzielenie tej formy pomocy może być poprzedzone skierowaniem na badanie lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

 

§6

Osoba zakwalifikowana na udzielenie pożyczki pisemnie potwierdza, że zapoznała się Regulaminem udzielania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkoleniaw Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzkuoraz informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu, niepodjęcia szkolenia, nieukończenia szkolenia z własnej winy.

 

§7

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek:

 1. regularnie uczęszczać na wszystkie zajęcia szkoleniowe, przestrzegać regulamin obowiązujący w instytucji szkoleniowej, pod rygorem skreślenia z listy uczestników i obciążenia kosztami szkolenia oraz utraty statusu bezrobotnego;
 2. systematycznego realizowania programu szkolenia;
 3. zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku o niemożności udziału w szkoleniu z powodu czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego /ZUS ZLA/ oraz dostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia;
 4. ukończenia szkolenia w terminie;
 5. niezwłocznego przedstawienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty ukończenia szkolenia;
 6. powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu.

 

Rozdział II

Zasady finansowania

 

§8

 1. Pożyczka udzielana jest do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki.
 2. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekraczać 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
 3. Pożyczka na sfinansowanie podlega bezzwłocznemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku:
  • wykorzystania pożyczki na inne cele niż określone w umowie;
  • niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia.
 4. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.
 5. Przyznanie pożyczki i jej wysokość, uzależniona jest od przedłożonego przez wnioskodawcę wykazu kosztów oraz posiadanego limitu środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na tę formę aktywizacji.
 6. Udzielenie pożyczki następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku a osobą uprawnioną.

 

§9

 1. Wypłata pożyczki szkoleniowej może nastąpić po dniu zawarcia umowy jednorazowo lub w ratach.
 2. Pożyczka wypłacana jest na konto:
  • jednostki szkoleniowej;
  • przychodni jeżeli niezbędne są badania lekarskie lub psychologiczne;
  • jednostki wydającej licencję, lub przeprowadzającej egzamin państwowy jeżeli szkolenie kończy się egzaminem państwowym lub roowydaniem licencji.

 

§10

1. Zabezpieczenie zwrotu otrzymanej przez Wnioskodawcę pożyczki szkoleniowej może stanowić:

a) poręczenie osób fizycznych o miesięcznych dochodach nie niższych niż 1800zł brutto, nie podlegające zajęciom sądowym lub administracyjnym; b) weksel z poręczeniem wekslowym (awal); c) zastaw na prawach lub rzeczach; d) blokada środków na rachunku bankowym; e) gwarancja bankowa; f) akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

2. Wybór formy zabezpieczenia należy do Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. 3. Koszty związane z zabezpieczeniem udzielonej refundacji ponosi Wnioskodawca. 4. Poręczycielem nie może być:

a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rozliczająca się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej; b) współmałżonek wnioskodawcy pozostający z wnioskodawcą w małżeńskiej wspólności majątkowej.

5. W przypadku zabezpieczeń, o których mowa w §7 pkt 1 Regulaminu – suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewnić zwrot w wysokości przyznanych środków wraz z odsetkami. 6. W przypadku zabezpieczenia, którym mowa w §7 pkt 1b Regulaminu akceptowalną formą poręczenia wekslowego jest poręczenie zgodne z przepisami prawa wekslowego udzielonego przez:

a) osoby fizyczne, które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 1800 zł brutto; b) osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność do czynności prawnych, zdolność zabezpieczenia środków badana będzie na podstawie dokumentów finansowych tj. bilans oraz rachunek zysków i strat.

7. Ostateczną decyzję w sprawie liczby poręczycieli podejmuje Dyrektor Powiatowego  Urzędu Pracy w Kłodzku uwzględniając wysokość przyznanych środków i osiągane przez  poręczycieli dochody. 8. W przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w §7 pkt 1 lit. a i b Regulaminu, gdy poręczycielem jest przedsiębiorca rozliczający się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dochód brutto obliczany jest wg wzoru, gdzie:

 

Db = (  (Ps x Sr) / Sf  ) / 12

 

Db – średni dochód brutto Ps – osiągnięty przychód (na podstawie rozliczenia rocznego PIT – 28) Sr – stawka podatku zryczałtowanego obowiązująca danego przedsiębiorcę Sf – wskaźnik procentowy wg tabeli:

Stawka ryczałtu Sf
3% 19%
5,5% 30%
8,5%, 17%, 20% 40%

9. Możliwe jest łączenie dwóch z w/w form zabezpieczenia na wniosek wnioskodawcy lub na podstawie opinii Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

§11

 1. Współmałżonkowie: pożyczkobiorcy i poręczycieli, na piśmie wyrażają zgodę na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
 2. Poręczycielami mogą być osoby fizyczne:
  • pozostające w stosunku pracy z pracodawcą nie będącym w stanie likwidacji lub upadłości, zatrudnione na czas nieokreślony lub określony (minimum dwa lata);
  • nie będące w okresie wypowiedzenia, wobec których nie są ustanowione zajęcia sądowe lub administracyjne;
  • prowadzące działalność gospodarczą, która nie jest w stanie likwidacji lub upadłości;
  • otrzymujące dochody miesięczne min. 1600 zł brutto,
  • otrzymujące stałe dochody z tytułu nabycia prawa do emerytury lub renty.

 

§12

Osoba uprawniona zobowiązana jest do:

 1. bezzwłocznego poinformowania Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku o przerwaniu szkolenia;
 2. pisemnego informowania Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku   wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację umowy;
 3. ukończenia w planowanym terminie z wynikiem pozytywnym podjętego szkolenia;
 4. przedłożenia świadectw, zaświadczeń i innych dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku niezwłocznie po zakończeniu szkolenia;
 5. zwrotu środków finansowych, wraz z odsetkami, w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania, w przypadku nie podjęcia, nieukończenia lub przerwania szkolenia z własnej winy oraz złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń zawartych we wniosku lub naruszenia innych warunków umowy.

 

§13

 1. W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi, które ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.
 2. W przypadku nie uzyskania zwrotu przyznanej pożyczki wraz z odsetkami w ciągu 30 dni od wezwania, Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku wystąpi na drogę sądową (cywilnoprawną).

 

Rozdział III

Postanowienia szczegółowe

 

§14

 1. Realizacja wniosku o udzielenie pożyczki następuje po ustaleniu potrzeby udzielenia tej formy pomocy przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego, po ewentualnym zasięgnięciu opinii doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.
 2. W przypadku większej liczby wniosków, przekraczających limit środków na sfinansowanie pożyczki, brane będzie pod uwagę:
  • w uzasadnionych przypadkach – indywidualna opinia doradcy zawodowego lub pośrednika pracy;
  • poziom i kierunek wykształcenia;
  • doświadczenie zawodowe;
  • okres rejestracji w urzędzie;
  • kryteria określone w art. 49 ustawy;
  • potwierdzenie zatrudnienia.
 3. W przypadku większej liczby wniosków, przekraczających limit środków na udzielenie pożyczki, pierwszeństwo realizacji mają wnioski osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku jako osoby bezrobotne.

 

§15

W przypadku osób zatrudnionych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku jako poszukujące pracy, osoba wnioskująca uzasadnia potrzebę udzielenia tej formy pomocy w odniesieniu do swojej sytuacji zawodowej, wraz z dołączeniem do wniosku dokumentu potwierdzającym znajdowanie się w sytuacji określonej w §2, pkt 2 i 3 wraz ze zgodą pracodawcy na udział w szkoleniu.

 

§16

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przez cały okres trwania umowy o udzielenie pożyczki ma prawo do kontroli przebiegu szkolenia.

 

§17

Decyzję dotyczącą akceptacji wniosków, w imieniu Starosty, podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:55:00)
Zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2012-11-07 11:12:53)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/po%C5%BCyczka-szkoleniowa/87