Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Prace interwencyjne
Terminarz wypłacania świadczeń

Prace interwencyjne

ZASADY ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku
 
Podstawa  prawna:
Ustawa z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j.  Dz.U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r. z późn. zm,), Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac  interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z  tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 5 poz. 25),  Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające  niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i  88 Traktatu (Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008r.)
Prace  interwencyjne polegają na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę, które  nastąpiło w wyniku umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy.
W  ramach prac interwencyjnych zatrudnione mogą być jedynie osoby bezrobotne, o  których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  tj.:
Ø bezrobotni do  25. roku życia;
Ø bezrobotni  długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety,  które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
Ø bezrobotni  powyżej 50. roku życia;
Ø bezrobotni bez  kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia  średniego;
Ø bezrobotni  samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18. roku życia;
Ø bezrobotni,  którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
Ø bezrobotni  niepełnosprawnymi,
będące  ponadto pracownikami znajdującymi się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub  bardzo niekorzystnej sytuacji, o których mowa w art. 2 pkt 18 i  19rozporządzenia  Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje  pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu,  zgodnie z którym pracownik znajdujący się  w szczególnie niekorzystnej sytuacji" to każda osoba,  która:
Ø jest bez  stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy  lub
Ø nie ma  wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3) lub
Ø jest w wieku  ponad 50 lat lub
Ø jest osobą  dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę  lub
Ø pracuje w  sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i  mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich  sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy  stanowiącej mniejszość lub
Ø jest członkiem  mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na  uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka,  uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.
"Pracownik  znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji" oznacza każdą  osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
Wniosek
Pracodawca  składa kompletny wniosek o organizację prac interwencyjnych do powiatowego  urzędu pracy.
Pomoc w formie  prac interwencyjnych jest udzielana, jeżeli  utworzone stanowisko powoduje wzrost netto ogólnej liczby pracowników u danego  pracodawcy i liczby pracowników w szczególnie niekorzystnej i bardzo  niekorzystnej sytuacji – w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. W  przypadku braku wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie,  powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne  rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu  wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z  prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, A NIE REDUKCJA  ETATU.
 
Rozpatrzenie  danego wniosku odbywa się w terminie do 30 dni od daty jego  złożenia.
Po  pozytywnym rozpatrzeniu wniosku konieczne będzie:
Ø podpisanie  umowy o organizację prac interwencyjnych, w której zostaną określone warunki  zatrudnienia bezrobotnych,
Ø skierowanie  przez Urząd Pracy bezrobotnych do wykonywania prac  interwencyjnych.
Warunki pracy  pracownika interwencyjnego:
Ø Pracodawca  zawiera z pracownikiem umowę o pracę na czas określony (w przypadku pracowników  znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji- na co najmniej 12  miesięcy, a w przypadku pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej  sytuacji- na co najmniej 24 miesiące), w pełnym wymiarze czasu pracy, za co  najmniej minimalne wynagrodzenie;
Ø Pracodawca może  rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków  pracowniczych
Ø Pracownik  interwencyjny podlega tym samym zasadom, jakie obowiązują pracowników  stałych;
Ø Warunki pracy  normuje Kodeks Pracy;
Ø Uprawniony  pracownik PUP, może w terminie wyznaczonym przez urząd, skontrolować warunki  pracy osoby skierowanej do prac interwencyjnych oraz przestrzeganie postanowień  zawartej umowy.
Obowiązki  pracodawcy
Pracodawca  będący przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy  publicznej zobowiązuje się do utrzymania stanowisk(a) pracy przez minimalny  okres 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:07:55)
Zredagowana przez: Jolanta Jasińska (2015-03-16 11:53:06)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/prace-interwencyjne/113