Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Rejestracja bezrobotnych
Terminarz wypłacania świadczeń

Rejestracja bezrobotnych

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie:

 1. Zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.
 2. Może przed zgłoszeniem się w powiatowym urzedzie pracy przekazać dane wymagane do rejestracji za pośrednictewm formularza elektronicznego (tzw. prerejestracja) lub wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego (pełna rejestracja elektroniczna), podpisany podpisem kwalifikowanym lub zaufanym profilem ePUAP.

 

Dokumenty wymagane przy rejestracji :

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania i numerem PESEL,
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom w przypadku ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,
 • oryginały świadectw pracy z całego okresu zatrudnienia oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonej pracy,
 • niepełnosprawny, oprócz ww. dokumentów, przedkłada dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności,
 • domownik lub współmałżonek właściciela nieruchomości rolnej o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, ma obowiązek przedstawić decyzję z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w gospodarstwie,
 • posiadacz gospodarstwa rolnego, przedkłada aktualny nakaz podatkowy lub zaświadczenie z gminy o wielkości gospodarstwa,
 • prowadzący działalność gospodarczą, przedstawia zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania składkom i ich opłacania oraz o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 • zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, musi przedstawić zaświadczenie o wynagrodzeniu brutto z wyszczególnieniem każdego miesiąca, oraz informację, czy były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • wykonujący pracę na umowę-zlecenie, musi przedstawić :
  - zaświadczenie o okresie pracy na umowę-zlecenie wraz z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc oraz
  - informację, czy były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
 • pobierający świadczenie z ZUS poza okresem zatrudnienia (rentę, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy i inne), musi przedstawić zaświadczenie z ZUS potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru,
 • po utracie renty lub innych świadczeń wypłaconych przez ZUS/KRUS wymagane jest przedłożenie :
  - decyzji potwierdzającej datę nabycia i wstrzymania pobieranego świadczenia,
  - zaświadczenia potwierdzającego rodzaj i okres pobieranego świadczenia,
 • pobierający rentę rodzinną, przedstawia aktualną decyzję o wysokości renty,
 • osoby zwolnione z zakładu karnego powinny dostarczyć świadectwo zwolnienia z zakładu karnego oraz zaświadczenie o wykonywaniu w nim pracy,
 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU, dotyczy osób, które odbyły służbę wojskową.

 

UWAGA !

Osoba, która była wcześniej zarejestrowana i nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, przedkłada jedynie dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 , poz.1299)

 

 

 

Rejestracja osób bezrobotnych dokonywana jest w :

 

 • siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku , ul. St.Wyspiańskiego 2J, tel: 74 8657423 w pokoju nr 25 (parter)
 • filii PUP w Bystrzycy Kłodzkiej , ul. Sienkiewicza 6, tel: 74 8116066 do 68 w pokoju nr 77
 • filii PUP w Nowej Rudzie , ul. Piłsudskiego 14, tel: 74 8735058 w pokoju nr 5

od poniedziałku do piątku w godz: od 8:00 do 14:00

(z przerwą od godz: 11.00 do 11.20 )

 

 

 

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:28:27)
Zredagowana przez: Anna Świrska (2018-03-23 10:34:19)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/rejestracja-bezrobotnych/46