Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Status bezrobotnego
Terminarz wypłacania świadczeń

Status bezrobotnego

Przyznanie statusu osoby bezrobotnej.

 

 

Status bezrobotnego może uzyskać osoba będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem (w przypadkach wymienionych w art.1 ust.3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l), a także cudzoziemcem – członkiem rodziny obywatela polskiego, nie zatrudniona i nie wykonująca innej pracy zarobkowej , zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną – zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nie ucząca się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie niestacjonarnym, zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 1. ukończyła 18 lat ;
 2. nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna ;
 3. nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy , renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 4. nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 5. nie jest właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe;
 6. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie;
 7. nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:- zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo - nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 8. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;
 9. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 10. nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
 11. nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 12. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego,
 13. nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
 14. nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

 

UWAGA !

Osoba, która nie spełnia warunków do nabycia statusu bezrobotnego może zarejestrować się jako poszukujący pracy

 

 

 

 

Utrata statusu osoby bezrobotnej.

 

 

Zarejestrowana osoba traci status bezrobotnego, gdy :

 

 • nie spełnia ustawowych warunków do uznania za osobę bezrobotną,
 • nie wyrazi zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu następuje odpowiednio na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,
 • otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymała pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej o której mowa w art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymałeś jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • otrzymała jednorazowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej (pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu),
 • rozpocząła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisała kontrakt socjalny,
 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w ciągu 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu następuje odpowiednio na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
  • 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa,
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, innej formy pomocy określonej w ustawie bądź poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy, lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
 • odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a,realizowanym przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu następuje na okres wskazany wyżej (tzn. 120, 180 lub 270 dni)
 • z własnej winy przerwała szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania, wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu następuje od dnia przerwania na okres wskazany wyżej (tzn. 120, 180 lub 270 dni),
 • po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie; utrata statusu bezrobotnego następuje od dnia następnego po dniu wydania skierowania na okres wskazany wyżej (tzn. 120, 180 lub 270 dni),
 • nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
 • złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,
 • pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okres niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego; starosta nie może jednak pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, chyba że sama bezrobotna złoży wniosek o rezygnację z rejestracji,
 • nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym odrębnymi przepisami,
 • z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych lub nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego; utrata statusu następuje na okres 6 miesięcy,
 • z własnej winy przerwała udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacji i Integracji, o którym mowa w art. 62a,realizowanym przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu następuje na okres wskazany wyżej (tzn. 120, 180 lub 270 dni).

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:26:05)
Zredagowana przez: Anna Świrska (2017-10-04 12:27:47)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/status-bezrobotnego/42