Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Terminarz wypłacania świadczeń

Stowarzyszenia zawodowe

Stowarzyszenia zawodowe i formy ich działania

 

Stowarzyszenie – organizacja społeczna (zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania.

 

Najwyższym aktem prawnym regulującym istnienie stowarzyszeń w Polsce jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r., która w artykule  dwunastym stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. –  Prawo o stowarzyszeniach.

 

Ustawa ta określa również definicję legalną stowarzyszenia:

Art. 2.

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Celem stowarzyszenia może być działalność:

 • naukowa, naukowo-techniczna,
 • oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
 • kulturalna
 • a także działalność w zakresie:
 • kultury fizycznej i sportu,
 • ochrony środowiska,
 • wspierania inicjatyw społecznych,
 • dobroczynności,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • kultu religijnego.

 

Stowarzyszenia zawodowe zajmują się najczęściej:

 • propagowaniem, upowszechnianiem wiedzy z danej dziedziny,
 • inicjowaniem i popieraniem twórczości naukowej i technicznej,
 • prowadzeniem działalności badawczej,
 • inicjowaniem, prowadzeniem i wspieraniem działań na rzecz danej branży,
 • dbaniem o wzajemną jedność interesów danego zawodu, branży (ochrona branży, zawodu, konsumenta, odbiorcy),
 • rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami,
 • reintegracją społeczną i zawodową,
 • wspieraniem doskonalenia zawodowego poprzez organizowanie kursów, szkoleń i seminariów tematycznych,
 • organizowaniem i popieraniem współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia,
 • wydawaniem różnego rodzaju opinii i ekspertyz,
 • współpracą z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
 • wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych włączając się w ich realizację.

 

Aktualny wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych wg ewidencji Starostwa Powiatowego w Kłodzku działających na terenie Powiatu Kłodzkiego jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

Warto także korzystać ze strony organizacji pozarządowych:

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:32:42)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/stowarzyszenia-zawodowe/157