Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Terminarz wypłacania świadczeń

Studia podyplomowe

 Dofinansowanie studiów podyplomowych

 

Urząd pracy może sfinansować do 100% kosztów studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów uczestnik będzie  otrzymywać stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

Uwaga: Przyznanie wsparcia jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z Twoim doradcą w urzędzie.

 

Dofinansowanie może zostać przyznane na studia na dowolnym wskazanym przez bezrobotnego kierunku, o ile jest on adekwatny do zapotrzebowania na rynku pracy.

 

O dofinansowanie możana wystąpić w dowolnym momencie, także po rozpoczęciu studiów, wtedy dofinansowanie będzie obejmowało kwotę, która pozostała do zapłaty.

Co należy zrobić, żeby otrzymać dofinansowanie studiów podyplomowych?

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem dofinansowania studiów podyplomowych, powinieneś złożyć wniosek (we właściwym powiatowym urzędzie pracy) wraz z wymaganymi załacznikami

Po złożeniu stosownych dokumentów i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta informuje na piśmie o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisywana jest umowa określająca prawa i obowiazki stron oraz:

  • nazwę i termin realizacji studiów podyplomowych oraz nazwę i adres organizatora tych studiów,
  • kwotę dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora studiów,
  • zobowiązanie do zwrotu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych w przypadku nieukończenia lub przerwania ich z winy bezrobotnego.

Uwaga!Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalnośćgospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium (20% zasiłku dla bezrobotnych) do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

Takiej osobie przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze studiami podyplomowymi oraz w drodze do miejsca studiów i z powrotem, wypłacane przez instytucję ubezpieczeniową, w której uczestnik ten został ubezpieczony.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:38:09)
Zredagowana przez: Marta Bernat (2016-08-08 11:43:49)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/studia-podyplomowe/163