Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Terminarz wypłacania świadczeń

Szkolenia 2017 rok

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenia kierowane są do:
1. osób zarejestrowanych jako bezrobotne
2. osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, które:

są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie
likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
socjalny, określone w odrębnych przepisach,
uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie
integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
są żołnierzami rezerwy,
pobierają rentę szkoleniową,
pobierają świadczenie szkoleniowe,
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie, przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza
podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
są cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy,
są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane są z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest źródłem środków przeznaczonych na szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

Starosta może skierować na szkolenie osobę uprawnioną, która:
1. ma ustalony II profil pomocy
2. spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
3. z opracowanego przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego, indywidualnego planu działania wynika, że istnieje konieczność skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie.


FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ

Szkolenia grupowe - organizowane w oparciu o plan szkoleń (załączniki) sporządzany na okres jednego roku, na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia.

Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia swoich potrzeb szkoleniowych na przygotowanych przez urząd formularzach. Złożenie zgłoszenia na szkolenie w urzędzie pracy nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. O wynikach kwalifikacji osoby zawiadamiane sątelefonicznie lub pisemnie.

Szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna i inna uprawniona może ubiegać się o skierowanie na szkolenie indywidualne, składając wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (do pobrania poniżej) wraz z uzasadnieniem celowości jego odbycia przedstawiając:
1. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, po ukończeniu tego szkolenia.
oraz osoby lub
2. oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:36:21)
Zredagowana przez: Marta Bernat (2017-03-07 11:30:06)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/szkolenia-2017-rok/161