Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Terminarz wypłacania świadczeń

Szkolenia na wniosek osoby uprawnionej

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

(SZKOLENIA INDYWIDUALNE) W 2018 ROKU

 

Podstawa prawna:

art. 40, art. 41, art. 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667)

 

I. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w roku 2018 na wskazane szkolenie może zostać skierowana:

- osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku,

- osoba z określonym II profilem pomocy,

- osoba realizująca Indywidualny Plan Działania założony przed złożeniem wniosku o wskazane szkolenie. W Indywidualnym Planie Działania powinien zostać określony kierunek

wskazanego szkolenia zawodowego,

- nie odmówiła w roku 2017 bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji

odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, wykonywania prac

społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,

- nie uczestniczyła w szkoleniach w roku 2017.

 

II. Powiatowy Urząd Pracy nie finansuje szkoleń dla:

- pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku.

 

III. Do jakiej wysokości przysługuje sfinansowanie wskazanego szkolenia?

  1. Koszt indywidualnego szkolenia zawodowego osoby bezrobotnej nie może przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpatrzenia wniosku, określonego definicją zawartą w art.2 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  2. 2. Jeżeli koszt szkolenia przekracza ww. limit bezrobotny zobowiązany jest do pokrycia różnicy kosztów we własnym zakresie na rzecz instytucji szkoleniowej . Sposób oraz termin uiszczenia powstałej różnicy osoba uprawniona zobowiązana jest wskazać w składanym wniosku.

 

IV. Jakie dokumenty należy złożyć?

1. Wniosek osoby bezrobotnej o skierowanie na wskazane przez nią szkolenie wraz z następującymi załącznikami:

a) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia, powierzenia innej pracy zarobkowej po ukończeniu szkolenia,

b) oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia.

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania w Referacie Szkoleń pok. 28, lub na stronie internetowej: www.pup.klodzko.pl.

 

V. W przypadku realizacji szkoleń finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Rezerwy Ministra lub innych źródeł, finansowanie i dobór kandydatów odbywać się będzie zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi dla poszczególnych programów.

 

Uwaga kandydaci na kierowców!

Osoba, składająca wniosek na szkolenie związane z uzyskaniem prawa jazdy musi zgłosić się do wydziału komunikacji dla miejsca stałego zameldowania i tam po złożeniu odpowiednich dokumentów, założyć tzw. (PKK) Profil Kandydata na Kierowcę. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczny dokument, generowany w systemie "Kierowca", zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierowania tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu. Urząd Pracy osobom zakwalifikowanym na szkolenie udzieli informacji, wytycznych nt. PKK. Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 ze.zm), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005, ze zm.)

 

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-10-04 08:37:12)
Zredagowana przez: Marta Bernat (2018-02-05 09:34:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/szkolenia-na-wniosek-osoby-uprawnionej/162