Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Formularz Krajowej Oferty Pracy
Terminarz wypłacania świadczeń

Formularz Krajowej Oferty Pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667).

 

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:

§ 6. 1. Powiatowy urząd pracy pozyskuje i realizuje oferty pracy od pracodawców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „pracodawcami krajowymi”, zwane dalej „krajowymi ofertami pracy”, które dotyczą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w rozumieniu ustawy, zwanych dalej „pracą”.
2. Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmuje dane dotyczące:
1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,
2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,
datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy,
3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, zwanym dalej „osobą wskazaną przez pracodawcę”, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:
a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,
b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach
– zwane dalej „danymi wymaganymi”.

3. Zgłoszenie krajowej oferty pracy może obejmować dane uzupełniające dotyczące:
1) pracodawcy krajowego, w tym: imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej przez pracodawcę, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, preferowaną formę kontaktów pomiędzy powiatowym urzędem pracy i osobą wskazaną przez pracodawcę oraz numer
faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej, jeżeli pracodawca posiada takie możliwości komunikacji;
2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy określonej przez ministra;
3) oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie informacji o liczbie osób zarejestrowanych spełniających jego oczekiwania, w szczególności gdy więcej osób zarejestrowanych spełnia wymagania określone w krajowej ofercie pracy,niż jest miejsc pracy zgłoszonych w tej ofercie;
4) liczby osób, która ma zostać skierowana do pracodawcy krajowego;
5) oczekiwań pracodawcy krajowego w zakresie organizacji giełdy pracy lub pomocy w doborze kandydatów w przypadku, o którym mowa w pkt 3.
4. Pracodawca krajowy, dla którego powiatowy urząd pracy prowadzi kartę pracodawcy, o której mowa w § 15, zgłaszając krajową ofertę pracy w tym urzędzie, może ograniczyć dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do podania nazwy pracodawcy i numeru identyfikacji podatkowej oraz danych, które uległy zmianie i wymagają aktualizacji.
5. W przypadku gdy pracodawca krajowy nie podał w zgłoszeniu krajowej oferty pracy podstawowego rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, nazwy zawodu lub kodu zawodu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, pracownik powiatowego urzędu pracy przyjmujący zgłoszenie tej oferty jest obowiązany odpowiednio do:
1) zapoznania się z danymi dotyczącymi pracodawcy krajowego zawartymi w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON lub innym rejestrze udostępnianym publicznie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych,
2) określenia i przyporządkowania nazwy zawodu lub kodu zawodu odpowiednio do nazwy stanowiska określonego przez pracodawcę krajowego
– oraz uzupełnienia tych informacji w zgłoszeniu krajowej oferty pracy.
§ 7. W przypadku szczególnego zainteresowania pracodawcy krajowego upowszechnieniem krajowej oferty pracy na terenie państw EOG zgłoszenie takiej oferty, zwanej dalej „ofertą pracy dla obywateli EOG”, poza danymi wymaganymi
zawiera informacje w zakresie:
1) danych uzupełniających, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 i 2;
2) wymagań w zakresie znajomości języka polskiego z określeniem poziomu jego znajomości;
3) wymagań dotyczących języka, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy dla obywateli EOG,zwani dalej „kandydatami z państw EOG”, mają przekazać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty;
4) możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie;
5) możliwości i warunków sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki ponoszonych przez pracownika;
6) przyczyny wykonywania pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy krajowego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji;
7) państw EOG, w których oferta ma być dodatkowo upowszechniona;
8) innych informacji niezbędnych ze względu na charakter wykonywanej pracy.

§ 8. 1. Powiatowy urząd pracy nie później niż w następnym dniu po dniu otrzymania zgłoszenia krajowej oferty pracy przyjmuje tę ofertę do realizacji, jeżeli:
1) jej zgłoszenie zawiera dane wymagane oraz informacje, o których mowa w § 7, w przypadku oferty pracy dla obywateli EOG;
2) pracodawca krajowy nie zgłosił jej do innego powiatowego urzędu pracy ,równego traktowania w zatrudnieniu, o której mowa w ustawie, zwane dalej „wymaganiami dyskryminującymi”, lub zgłosił tę ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy lub powiatowy urząd pracy podejmie decyzję o nieprzyjęciu tej oferty na podstawie art. 36 ust. 5f ustawy, powiatowy urząd pracy powiadamia tego pracodawcę o odmowie przyjęcia krajowej
oferty pracy do realizacji.
3. W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i w razie potrzeby pomaga pracodawcy w uzupełnieniu zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

§ 9. 1. Krajowa oferta pracy nie później niż w następnym dniu po dniu jej przyjęcia do realizacji jest upowszechniana przez:
1) podanie do wiadomości publicznej informacji o tej ofercie w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie powiatowego urzędu pracy, w szczególności z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
2) zamieszczenie w internetowej bazie ofert pracy oraz w bazie ofert pracy EURES wraz z oznaczeniem, czy pracodawca krajowy jest szczególnie zainteresowany zatrudnieniem kandydata z państwa EOG;
3) przekazanie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do powiatowych urzędów pracy wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach;
4) inne formy przekazu, jeżeli powiatowy urząd pracy posiada takie możliwości.

§ 10. 1. Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:
1) otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, albo
2) zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego.

 

 

Krajową ofertę pracy można złożyć osobiście w siedzibie PUP w pok. nr 116, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, czy też wykorzystując telefax, pocztę elektroniczną, wypełniając i przesyłając "formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy", dostępny na stronie internetowej http://pup.klodzko.pl/

Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 865-74-08

 

Pracodawco wypełnij zgłoszenie krajowej oferty pracy

Zgodnie z zapisem art. 36 ust. 5e,f znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

prosimy o korzystanie z aktualnego formularza krajowej oferty pracy, dostępnego na naszej stronie internetowej.

 

Ofertę możesz zgłosić :

w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przy ul. Okrzei 8, pok. 116,

 

tel. 74 865-74-08; fax: 74 865-74-34

e-mail: sekretariat@pup.klodzko.pl

lub

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6,

tel. 74-811-60-50, 74-811-60-70

fax. 74-811-60-60

e-mail: filia.bk@pup.klodzko.pl ,

lub

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku Filia w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 14,

tel. 74-873-50-50, 74-873-50-70

fax. 74-873-50-60;

e-mail: filia.nr@pup.klodzko.pl

 

 

 

Strona dodana przez: Jolanta Jasińska (2014-11-03 10:49:57)
Zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2017-06-09 08:45:58)

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument PDF DRUK KRAJOWEJ OFERTY PRACY (.pdf 151.87kB) 2016-01-20 151.87kB Plik: DRUK KRAJOWEJ OFERTY PRACY.pdf (151.87kB)POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/formularz-krajowej-oferty-pracy/250