Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Informacja starosty o lokalnym rynku pracy
Terminarz wypłacania świadczeń

Informacja starosty o lokalnym rynku pracy

 Zezwolenie na pracę jest wymagane m.in. jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium RP na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania lub oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium RP.

 

Zezwolenie wydawane jest przez wojewodę.

 

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 • zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy określonym przez wojewodę;

 • wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku.

Wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Informację starosta wydaje w terminie:

 • nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość zorganizowania rekrutacji;

 • nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:Dz. U. z 2017 r., poz.1065)Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, starosta:

 • przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;

 • dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy;

 • organizuje rekrutację wśród bezrobotnych i poszukujących pracy, jeżeli analiza wykaże, że w rejestrach figuruje odpowiednia liczba osób spełniających wymagania wynikające ze złożonej oferty;

 • niezwłocznie informuje podmiot składający ofertę pracy o organizacji rekrutacji;

 • dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;

 • w ww. terminach wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację zawierającą dane o możliwości realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym o rekrutacji, jeżeli była organizowana, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy. 

 

Informacja – PUP Kłodzko ul. Wyspiańskiego 2 J , 57-300 Kłodzko,

I piętro, pok. 1

w godzinach: 8.00-14.00,
tel. 74/ 865 74 08

 

Strona dodana przez: Klaudia Woszczuła (2012-12-20 11:59:35)
Zredagowana przez: Radosław Bazylewicz (2017-06-09 08:47:08)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/informacja-starosty-o-lokalnym-rynku-pracy/193