Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Terminarz wypłacania świadczeń

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W 2018 r.

 

Na podstawie

 

§ 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 ze zm.) oraz Wytycznych kierunkowych MRPiPS

Ko może się ubiegać o środki KFS

 

 

Pracodawca który spełnia jeden z priorytetów ministra

Priorytety wydatkowania środków KFS w 2018 r określone przez ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej

 

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 

 

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narządzi pracy.

W przypadku wsparcia kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem nowych technologii należy wykazać, że w ciągu ostatniego roku przed złożeniem wniosku lub w ciągu trzech miesięcy po realizacji wnioskowanego szkolenia został/zostaną zakupione maszyny i narzędzia, bądź wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

 

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Termin naboru

12-14 lutego 2018r.

Kompletne wnioski powinny zostać złożone osobiście w terminie trwania naboru, w godzinach pracy PUP tj. 8:00 do 14:00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2J

 

 

 

 

Ustala się następujące limity dofinansowania

Finansowany będzie koszt szkolenia jednego pracownika do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy zgodnie z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz.887, z późn. zm.) W I kwartale 2018r. jest to kwota 4255,59zł

dla mikroprzedsiębiorców tj. zatrudniających mniej niż 10 osób personelu - limit do 10 tys. zł. na rok 2018

 

dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców tj. zatrudniających powyżej 10 osób personelu – limit do 30 tys. zł. na rok 2018

Dofinansowanie nie będzie przyznawane na szkolenia „miękkie”

 

Możliwe finansowanie

do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw

do 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika dla mikroprzedsiębiorstw

 

Warunki udziału w naborze

Miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu kłodzkiego

Spełnianie warunków do objęcia pomocą de minimis

Wykaz źródeł które będą podstawą do oceny, czy wniosek dotyczy zawodów, na które obserwowane jest i będzie zapotrzebowanie:

- http://www.dwup.pl/Statystyki-rynku-pracy/Monitoring-Zawodow

- http://barometrzawodow.pl/dolnoslaskie/prognozy-dla-powiatow/2018

 

Wielkość przedsiębiorstwa należy ustalić zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2017r. 2168 t.j.)

 

I. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

1. Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

II. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1. W przypadku gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, zostanie wyznaczony pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.

2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie, w przypadku:

1) niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie,

2) niedołączenia wymaganych załączników do wniosku,

3)złożenia wniosku poza terminem naboru.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku podpisze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

4. Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy. Wszelkie formy podnoszenia kwalifikacji, planowane do realizacji, powinny rozpocząć się do dnia 30.10.2018r.

5. Wszelkie wydatki na kształcenie ustawiczne poniesione przez pracodawcę przed złożeniem wniosku i zawarciem umowy nie będą uwzględniane przy rozliczeniach.

6. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie koszty części dydaktycznej szkoleń, do których nie zalicza się kosztów dojazdów, zakwaterowania, wyżywienia, rekrutacji itp.

7. Ze środków KFS finansowane są wyłącznie kursy, studia podyplomowe i egzaminy, do których nie zalicza się wszelkiego rodzaju konferencji naukowych, konferencji branżowych, kongresów naukowych, warsztatów, sympozjów itp.

IV. KRYTERIA OCENIANIA WNIOSKÓW

Przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnia się:

1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok.

2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku.

4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego.

5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

8. Szczególną uwagę PUP w Kłodzku będzie zwracał na uzasadnienie konieczności odbycia konkretnej formy kształcenia ustawicznego i wykazaną zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników z potrzebami lokalnego rynku pracy.

9. Wnioski podlegają ocenie zgodnie z kartą oceny załączoną do ogłoszenia.

8. Dopuszcza się negocjacje z pracodawcą w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usług, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Wszelkich informacji dotyczących składania wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego udzielają pracownicy tutejszego Urzędu Pracy pod nr tel.:74 865 74 36 lub e-mail m.bernat@pup.klodzko.pl

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. 2014 poz. 639 ze zm.);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1);
  • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9);
  • rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L193 z 25.07.2007, str. 6);
  • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
  • załącznik nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).
Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:06:20)
Zredagowana przez: Marta Bernat (2018-01-29 14:51:13)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/109