Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu Facebook
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Przygotowanie zawodowe dorosłych
Terminarz wypłacania świadczeń

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Regulamin organizacji przygotowania zawodowego dorosłych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (t.j. Dz. U.  z 2008 r. Nr 69, póz. 415 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 177, póz. 1193 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia 7 kwietnia  2009 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych  ( Dz. U. Nr 61, poz. 502).
 4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.).
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j, Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U, Nr 157, póz. 1240 z późn. zm.)
 7. Kodeks cywilny.

 

Rozdział l

Zasady organizacji przygotowania zawodowego dorosłych

 

§1

 1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy przygotowanie zawodowe dorosłych w celu uzyskania przez uczestników kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.
 2. Pomoc, o której mowa wyżej realizowana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku, w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia do wysokości przyznanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na jej finansowanie.
 3. Finansowanie wyżej wymienionych kosztów możliwe jest w przypadku posiadania w dyspozycji Dyrektora limitowanych środków Funduszu Pracy oraz po spełnieniu przez osobę bezrobotną i inną osobę uprawnioną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku, wymogów ustawowych i formalnych.

 §2

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 1. Praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy lub egzaminu czeladniczego;
 2. Przyuczenia do pracy dorosłych mającego na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.

 §3

Skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje osobie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku jako:

a)                  bezrobotna

b)                 poszukująca pracy, która:      

 • otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny;
 • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie

integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej;

 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe.

 §4

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między Starostą, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w ramach udzielonego upoważnienia, a Pracodawcą lub między Starostą, Pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§5

Praktyczna nauka zawodu dorosłych trwa od 12 do 18 miesięcy, a przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

 

§6

 1. Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 2. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.
 3. Program przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy nie może być realizowany w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż 8 godzin dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
 4. Dyrektor PUP może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

§7

Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie ono realizowane, jest upowszechniana w postaci rocznego planu zamieszczanego na tablicy ogłoszeń w PUP w Kłodzku i na stronie internetowej Urzędu.

§8

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku kieruje osobę do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, złożony w Urzędzie, po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalisty ds. rozwoju zawodowego lub na wniosek specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

 

§9

Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku powiadamia osobę uprawnioną o sposobie rozpatrzenia wniosku w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku i niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.

 

§10

Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie przyuczenia do pracy dorosłych Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku kieruje uczestnika na egzamin sprawdzający do instytucji egzaminującej wskazanej przez Starostę z zachowaniem zasad określonych w przepisach dotyczących wydatkowania środków publicznych.

§11

Warunki i tryb przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. z 2009 nr 61 , poz. 502 z późn. zm.).

 

§12

Egzamin sprawdzający może być także przeprowadzony przez:

 1. Komisje egzaminacyjne powoływane przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi  uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji  zawodowych w formach pozaszkolnych.
 2. Komisje izb rzemieślniczych.

 §13

Osoba, która zdała egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

§14

Po zakończeniu realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w formie praktycznej nauki zawodu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku kieruje uczestnika na egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy lub egzamin czeladniczy na tytuł czeladnika.

 §15

Egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, natomiast egzamin czeladniczy przeprowadzany jest przez komisje izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie egzaminów na tytuł czeladnika.

 

§16

Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych, który zdał egzamin kwalifikacyjny lub czeladniczy z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo.

 

Rozdział II

Prawa i obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych

 

§17

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych:

 • pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
  kalendarzowych odbywania  przygotowania zawodowego dorosłych.  Za ostatni  miesiąc odbywania przygotowania zawodowego dorosłych Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
 • przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych o którym mowa w art. 72 ust.l pkt. l ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac.
 • stypendium przysługuje za dni wolne, o których mowa w pkt. 1.
 • zachowuje  prawo  do  stypendium  za  okres  udokumentowanej  niezdolności  do  pracy, przypadający w okresie przygotowania zawodowego dorosłych, za który na  podstawie odrębnych przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Stypendium nie przysługuje   za   okres   nieusprawiedliwionych   nieobecności   uczestnika   przygotowania zawodowego dorosłych.

 §18

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych zobowiązuje się  do:

 • udziału w zajęciach przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • stosowania się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
 • stosowania się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
 • przystąpienia do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych na zakończenie przygotowania zawodowego;
 • przedłożenia   w   Powiatowym   Urzędzie   Pracy   w   Kłodzku   ankiet   z   oceną   przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • okazania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania    zawodowego   dorosłych   odpowiednio:    świadectwa    uzyskania   tytułu zawodowego,   świadectwa   czeladniczego   albo   zaświadczenia   stwierdzającego   nabycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych do wykonania zadań zawodowych, których dotyczyło przyuczenie.
 • przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy w przypadku praktycznej nauki zawodu lub egzaminu sprawdzającego w przypadku przyuczenia do pracy dorosłych przeprowadzonym przez komisję, lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez Starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 §19

 1. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z FP, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu lub nie przystąpienia do ww. egzaminu było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 2. Koszty przygotowania zawodowego dorosłych obejmują:

a)        refundację wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych niezbędnych do realizacji programu;

b)   jednorazową premię przyznawaną pracodawcy;

c)         należność przysługującą instytucji szkoleniowej za przygotowanie i realizację    ustalonej części programu:

d)koszty badań lekarskich i psychologicznych mających na celu ustalenie zdolności do udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych;

e)  koszty egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy, egzaminów czeladniczych lub egzaminów sprawdzających są finansowane z Funduszu Pracy.

 §20

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy powodem przerwania lub nieprzystąpienia do egzaminu było podjecie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

 

§21

W przypadku gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być sfinansowane ze środków Funduszu Pracy.

 §22

1. Skierowanie traci ważność w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach uniemożliwiającej realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych albo w przypadku nienależytego wywiązywania się uczestnika z nałożonych obowiązków.

2.   Utrata ważności skierowania następuje z dniem:

a)  następującym po upływie dopuszczalnej liczby dni nieobecności;

b) wręczenia uczestnikowi pisemnego powiadomienia o utracie ważności skierowania w związku ze  stwierdzonym nienależytym wywiązaniem się uczestnika z nałożonych obowiązków  po  wcześniejszym  przeprowadzeniu  przez  starostę  postępowania wyjaśniającego.

 §23

Osoba skierowana pisemnie potwierdza, że zapoznała się z Regulaminem organizacji przygotowania zawodowego dorosłych w PUP w Kłodzku oraz informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w przygotowaniu zawodowym dorosłych, jego nie podjęcia, nie ukończenia z własnej winy./załącznik nr 3/

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki pracodawcy

 

§24

1.    Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, posiadającego odpowiednie kwalifikacje.

 1. Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu winien posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.
 2. Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych realizowanego w formie przyuczenia do pracy dorosłych winien posiadać:

a)        wykształcenie średnie;

b)       3-letni staż pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których są wymagane umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia;

c)    roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami, stażystami lub praktykantami.

 

§25

Do zadań opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych należy w szczególności:

 • zapoznanie uczestnika z jego prawami i obowiązkami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • wyznaczenie  zadań  praktycznych  oraz organizacja  zajęć teoretycznych przewidzianych programem przygotowania zawodowego dorosłych;
 • nadzór nad wykonywaniem zadań przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz udzielanie mu wskazówek i niezbędnej pomocy;
 • współpraca z urzędem pracy i instytucją szkoleniową przy realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 • prowadzenie dokumentacji realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy.

 §26

Pracodawca zainteresowany utworzeniem miejsc przygotowania zawodowego dorosłych składa do właściwego urzędu pracy wniosek w sprawie gotowości ich utworzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§27

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku w sprawie organizacji przygotowania zawodowego dorosłych, informuje Pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.

 

 §28

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez Starostę. W przypadku, gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

 

§29

 1. Dyrektor PUP w porozumieniu z wybranym  pracodawcą albo z wybranym pracodawcą i wyłonioną instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru prowadzonego przez WUP uzgadnia szczegółowe warunki umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
 2. Skierowanie następuje wyłącznie do jednostki szkoleniowej posiadającej wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy.
 3. Wybór instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia, następuje według zasad i w trybie ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych i ustaleniami zawartymi w regulaminie Zamówień Publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Wyboru wykonawcy dokonuje się w wyniku złożenia oferty zawierającej informacje  i dokumenty określone w karcie informacyjnej o ofercie szkoleniowej, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 4. Szkolenie powinno odbywać się w formie kursu,  realizowanego według  planu  nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.
 5. Instytucja szkoleniowa jest obowiązana ubezpieczyć osobę skierowaną, od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Instytucja szkoleniowa powinna zapewnić osobie skierowanej niezbędne materiały dydaktyczne, przekazywane zgodnie z programem merytorycznym szkolenia i właściwe warunki lokalowe oraz techniczne do odbywania szkolenia.

 §30

W przypadku, gdy Pracodawca nie może zapewnić warunków do zrealizowania w pełni programu praktycznej nauki zawodu dorosłych, możliwe jest zrealizowanie części tego programu przez wskazane przez Starostę Centrum Kształcenia Praktycznego lub Centrum Kształcenia Ustawicznego, działające na podstawie przepisów o systemie oświaty, w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu.

 §31

Do umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych dołącza się w formie załączników wykaz uczestników przygotowania zawodowego dorosłych ze wskazaniem imienia, nazwiska, miejsca i daty urodzenia, program przygotowania zawodowego dorosłych oraz wzory ankiet oceny przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych, stanowiące jej integralną część.

 §32

Pracodawca i instytucja szkoleniowa prowadzą dokumentację realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności:

• listy obecności, dziennik zajęć zawierający wykonywane zadania praktyczne i tematykę

zajęć teoretycznych;

 • wyniki sprawdzianów okresowych;
 • wyniki i protokół z wewnętrznego egzaminu końcowego, jeżeli został  przeprowadzony;

•rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

 

§33

Pracodawca realizujący przygotowanie zawodowe dorosłych:

1.  Zapoznaje uczestnika z jego obowiązkami i uprawnieniami oraz z programem przygotowania zawodowego dorosłych;

 1. Realizuje program przygotowania zawodowego dorosłych i prowadzi dokumentację tej realizacji;
 2. Zapewnia uczestnikowi bezpieczne i higieniczne warunki realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych;

4.   Zapewnia profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;

5.     Przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników, oraz zapoznaje uczestnika z obowiązującym regulaminem pracy;

 1. Przydziela, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 2. Zapewnia na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 3. Niezwłocznie informuje urząd o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych;
 4. Dostarcza do urzędu w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca listy obecności uczestników przygotowania zawodowego dorosłych;

10.  Umożliwia urzędowi wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad realizacją programu przygotowania zawodowego dorosłych.

 §34

Pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ukończenia przez uczestnika programu przygotowania zawodowego dorosłych wydaje mu zaświadczenie o ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych. Kopię zaświadczenia przekazuje Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kłodzku.

 §35

W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku rozwiązuje ją ze skutkiem natychmiastowym.

 §36

Jeżeli umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, uczestnika kieruje się do innego pracodawcy w celu umożliwienia mu ukończenia programu przygotowania zawodowego dorosłych.

 §37

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku refunduje ze środków Funduszu Pracy określone w umowie w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą , posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych w wysokości do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc.

 §38

Pracodawca składa do PUP wniosek o dokonanie refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, do którego dołącza poświadczone za zgodność kopie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków.

 

§39

Pracodawcy, z którym Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje jednorazowa premia wypłacana ze środków Funduszu Pracy.

 

§40

Premia przyznawana jest po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program i zdał egzamin z wynikiem pozytywnym.

 

§41

Premia jest przyznawana w wysokości 400 zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych, zrealizowanego dla każdego skierowanego uczestnika. Kwota premii podlega waloryzacji.

 

§42

Pracodawca składa do PUP wniosek o wypłatę premii w terminie do 3 miesięcy po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych, do którego należy dołączyć kopię dyplomu, świadectwa bądź zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

§43

Premia nie przysługuje Pracodawcy, jeżeli:

1.  Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

2.    Skierowany uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie ukończył programu przygotowania zawodowego dorosłych bądź nie zdał egzaminu końcowego.

§44

Refundacja wydatków i premia udzielane podmiotom prowadzonym działalność gospodarczą, stanowią pomoc de minimis i są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de mini mis

 

§45

Pomoc nie może zostać udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez pracodawcę w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat kalendarzowych spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

200 tyś. euro  - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą;

100 tyś. euro  - w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego.

 

 §46

Do wniosku o refundacją wydatków oraz wypłatę premii Pracodawca załącza:

 • zaświadczenia albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych;
 • informacje o innej pomocy publicznej, jaką Pracodawca otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą, niezależnie od jej formy i źródła;
 • sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy lub inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową pracodawcy.

§47

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku przekazuje środki Funduszu Pracy z tytułu refundacji wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych oraz premii po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych na rachunek bankowy wskazany przez pracodawcę, w terminach określonych w umowie.

 

§48

Pracodawca korzystający z refundacji wydatków przygotowania zawodowego dorosłych przechowuje dokumentację przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

 

§49

W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych.

 

§50

Dyrektor  Powiatowego  Urzędu  Pracy w  Kłodzku  przez cały okres trwania  przygotowania zawodowego dorosłych ma prawo do kontroli jego przebiegu.

 §51

1.  Decyzję dotyczącą akceptacji wniosków, w imieniu Starosty, podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

 

 

 

 

………………………………..

                                                                                                                                                /Dyrektor PUP/ 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:48:28)
Zredagowana przez: Patrycja Rennik (2013-02-14 12:27:14)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pup.klodzko.pl/strona/przygotowanie-zawodowe-doroslych/70